Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Територіальне публічне управління»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

бакалавр

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

освітня програма

Територіальне публічне управління

Форма навчання

денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Освітня кваліфікація

бакалавр публічного управління та адміністрування

Форми атестації

випускників

кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Навчання на другому (магістерському) рівні

Працевлаштування випускників

Сфера працевлаштування: робота в органах державної влади та місцевого самоврядування, інституціях громадянського суспільства, громадських об’єднаннях, некомерційних організаціях, міжнародних неурядових організаціях, міждержавних органах і структурах, науково-освітніх установах.

Можливі посади: радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, фахівців виконавчих органів місцевих рад та громад, зокрема інспектор з контролю за виконанням доручень; інспектор по кадрам, секретар адміністративний; державний соціальний інспектор, організатор діловодства (державні установи); помічник керівника підприємства (установи, організації); інспектор з основної діяльності; адміністративний помічник спеціаліст із зв’язків з громадськістю, фахівець з організації кондомініумів, керівник органу самоорганізації населення.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  та освітнього рівня «молодший бакалавр», в тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Характеристика освітньо-професійної / освітньо-наукової програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з територіального публічного управління.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальні громади.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі, як розробка, аналіз і реалізація державної політики, творче, ефективне й результативне виконання управлінських функцій та надання адміністративних послуг; сприяння інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Особливості

програми

У процесі підготовки бакалаврів публічного управління та адміністрування застосовуються відео-, словесні, інтерактивні, проблемні, евристичні, пошукові, дослідницькі, діалогові методи навчання; застосовуються технології: інформаційні, E-learning, дистанційного навчання, проблемного навчання, навчання за технологіями case-study, ділових і інтелектуальних ігор, дискусій і багатосторонніх дебатів, проектного навчання тощо.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної / освітньо-наукової програми

кандидат наук з державного управління, доцент            Заїка О.В.

В.о. декана факультету соціології та управління Бірюкова Т.Ф.


16.04.2019 10:27