Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Історія мистецтва і дизайну»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

Бакалавр

спеціальність

032 Історія та археологія.

Освітня програма

Історія мистецтва і дизайну

Форма навчання

денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Форми атестації

випускників

Атестація здійснюється у такій формі єдиного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності у встановленому порядку та публічного захисту дипломної роботи як кваліфікаційної роботи.

Академічні права

випускників

Особа, яка здобула вищу освіту першого (бакалаврського) рівня, має право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Допуск до професії – за наявності освітньої й професійної кваліфікації, підтвердженої відповідним документом.

Бакалавр історії та археології може працювати в освітній галузі на викладацьких та інших посадах у закладах базової середньої освіти; у музеях та архівах; у науковій, організаційно-управлінській галузях; в органах державної влади і місцевого самоврядування; у засобах масової інформації; у соціальних і культурних інституціях, галереях, дослідницьких центрах; у культурних та мистецьких проектах; може обіймати посади екскурсовода, організатора у сфері культури та мистецтва.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Навчання за освітньою програмою «історія» першого (бакалаврського) рівня може здійснюватися на базі повної  загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за умови складання вступних фахового та додаткового фахового випробувань.

Характеристика освітньо-професійної / освітньо-наукової програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії мистецтва і дизайну дозволяє впродовж навчання істотно розширити компетенції у сфері вивчення історії світового мистецтва і дизайну завдяки поєднанню загальнонаукових і фахових курсів.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: знати європейську та світову хронологію; формулювати тексти на основі сучасної історичної інформації; визначати та описувати мистецький контекст в історичних подіях; розуміти сучасне українське мистецтво через призму історичної пам’яті та світовий контекст; визначати головні напрямки, форми та етапи становлення дизайну як проектно-художньої діяльності; мати навички використання інформаційних технологій.

Особливості  програми

Освітня програма передбачає ряд навчальних і виробничих практик: археологічну, етнографічну, музейну, педагогічну. Базами практик виступають музейні та архівні установи, загальноосвітні заклади. Є можливість стажування за кордоном за програмами академічної мобільності студентів.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньої програми

к.і.н., доцент   Т.В. Грушева


18.04.2019 04:46