Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Історія та політика»

Загальна інформація

 

Рівень вищої освіти

Перший

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

Бакалавр

спеціальність

032 Історія та археологія.

 

Спеціалізація

 

 

Освітняпрограма

Історія та політика

Професійна

кваліфікація

 

Форма навчання

денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

 

Форми атестації

випускників

Атестація здійснюється у такій формі єдиного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності у встановленому порядку та публічного захисту дипломної роботи як кваліфікаційної роботи.

 

Академічні права

випускників

Особа, яка здобула вищу освіту першого (бакалаврського) рівня, має право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем.

 

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Допуск до професії – за наявності освітньої й професійної кваліфікації, підтвердженої відповідним документом.

Бакалавр історії та археології може працювати в освітній галузі на викладацьких та інших посадах у закладах базової середньої освіти; у музеях та архівах; у науковій, організаційно-управлінській галузях в органах державної влади і місцевого самоврядування; у структурах Інституту національної пам’яті; в аналітично-інформаційних інституціях; у засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, політичних партіях, громадських організаціях тощо.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Навчання за освітньою програмою «історія та політика» першого (бакалаврського) рівня може здійснюватися на базі повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за умови складання вступних фахового та додаткового фахового випробувань.

 

Характеристика освітньо-професійної / освітньо-наукової програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців за спеціалізацією «Історія та політика», розширюючи компетенції у сфері взаємодії історика з повсякденною політикою, владними, етнічними та конфесійними структурами, деконструкції історичних міфів, поширенні медіаграмотності та критичного погляду на суспільно-історичні процеси.

 

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: знати визначні події вітчизняної та світової історії на рівні сучасних наукових досягнень, вітчизняну та світову хронологію; володіти новітнім теоретико-методологічним інструментарієм і його ефективним застосуванням для вивчення та інтерпретації історичного минулого; визначати та описувати політичний контекст історичних подій; характеризувати місце і роль істориків в політичних процесах; розуміти специфіку історичної пам’яті етнічних і конфесійних спільнот, знаходити джерела формування і характеризувати зміст політики історичної пам’яті та її роль в суспільних процесах; володіти навичками використання інформаційних технологій.

 

Особливості  програми

Освітня програма передбачає ряд навчальних і виробничих практик: археологічну, етнографічну, музейно-архівну, педагогічну. Базами практик виступають загальноосвітні заклади, державні установи, громадські об’єднання, музейні та архівні установи. Є можливість стажування за кордоном за програмами академічної мобільності студентів.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної / освітньо-наукової програми

Доктор історичних наук, професор О. М. Ігнатуша


18.04.2019 04:44