Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація: Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю Природничі науки)

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

предметна спеціальність

014 Середня освіта (за предметною спеціальністю Природничі науки)

Освітня програма

Середня освіта (Природничі науки)

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією)  яка має на меті встановлення рівнів сформованості у здобувачів освітнього ступеня програмних результатів навчання з предметної спеціальності та присудження освітньої кваліфікації  відповідно до визначених критеріїв оцінювання.

Академічні права

випускників

Можливість навчання за програмою третього рівня вищої освіти. Набуття кваліфікацій за іншими спеціальностями (предметними спеціальностями).

Працевлаштування випускників

Заклади загальної середньої освіти, професійно-технічні заклади освіти, коледжі, технікуми,; заклади позашкільної освіти учнівської молоді, зокрема спеціалізованої (початкової та профільної мистецької, спортивної).

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійного рівня «спеціаліст»

Характеристика освітньо-професійної  програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Програмні результати навчання

Знання:

 

РНЗн 1. Здатність продемонструвати знання психолого-педагогічних механізмів комунікації, змісту та особливостей застосування сучасних інформаційно-освітніх технологій у професійній діяльності.

РНЗн 2. Здатність продемонструвати знання основних джерел інформації, принципів і засобів її пошуку та обробки.

РНЗн 3. Здатність продемонструвати знання основних психолого-педагогічних теорій навчання, інноваційних технологій навчання природознавства, актуальних проблем розвитку педагогіки та методики навчання природознавства.

РНЗн 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння загальних питань методики навчання природознавства, методики експерименту, методики навчання природознавства у профільних класах закладів середньої освіти.

РНЗн 5. Здатність продемонструвати знання форм, методів, засобів контролю та корекції знань учнів з природознавства у закладах середньої освіти.

РНЗн 6. Здатність продемонструвати наукові уявлення про будову і еволюцію Всесвіту, про сучасну природничо-наукову картину світу.

РНЗн 7. Здатність продемонструвати знання змісту різних видів позакласної та позашкільної роботи з природознавства, самостійної і дослідницької роботи учнів.

Уміння:

 

РНУ 1. Здатність до самостійного вивчення нових питань біології, хімії, фізики та методики навчання природознавства за різноманітними інформаційними джерелами.

РНУ 2. Володіння однією з поширених іноземних мов на рівні, що дозволяє отримувати та оцінювати інформацію в галузі професійної діяльності з зарубіжних джерел.

РНУ 3. Здатність до налагодження конструктивних професійних зв’язків з колегами по роботі, громадськістю, засобами масової інформації для розв’язання професійних завдань.

РНУ 4. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, насамперед за допомогою цифрових технологій

РНУ 5. Здатність до організації гурткової, навчально-дослідної роботи учнів (навчальні проекти, підготовка робіт МАН, олімпіад тощо).

РНУ 6 Здатність аналізувати, оцінювати педагогічні явища, робити висновки і коригувати навчальну діяльність учнів  й власну професійну діяльність.

РНУ 7. Здатність аналізувати природничі явища і процеси з методичної точки зору, застосовувати експеримент у навчальному процесі з природознавства, здатність навчати учнів розв’язувати задачі з природознавства різних типів.

Застосу-вання знань

РНЗЗ 1. Здатність до використання знань про сучасну природничо-наукову картину світу у навчальній та професійній діяльності.

РНЗЗ 2. Здатність застосовувати сучасні форми, методи, засоби і технології  навчання природознавства, зокрема й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу у закладах середньої освіти.

РНЗЗ 3. Здатність до формування в учнів різних видів компетентностей, зокрема предметної та інформаційно-комуні каційної

 

Комунікація:

 

РНК 1. Здатність адекватно та неупереджено сприймати особистісні властивості й конкретні вчинки учнів, розуміти їхні індивідуальні та вікові особливості.

РНК 2. Володіння основами професійної мовленнєвої культури.

РНК 3. Здатність ефективно працювати в педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях, організовувати співпрацю учнів у навчальному процесі з природознавства та у позакласній діяльності.

РНК 4. Здатність зрозуміло та грамотно висловлювати свої думки й почуття, володіти вербальними та невербальними засобами інформаційного впливу на учнів.

 

Автоно-мія і відпові дальність

РНАіВ 1. Здатність вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності кваліфікацію вчителя природознавства.

РНАіВ 2. Здатність знаходити та аналізувати з науково-методичної точки зору технології, методики, освітні ресурси в різних джерелах інформації, адаптувати їх до авторської методичної системи навчання.

РНАіВ 3. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи педагогічного дослідження у професійній діяльності.

       

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньої програми

доктор педагогічних наук,професор  О.І.Іваницький


19.04.2019 09:43