Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Колектив кафедри обробки металів тиском,  усвідомлюючи проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі розвитку українського суспільства перед державою загалом, і вищою школою зокрема, визначив науково-дослідну роботу одним із головних напрямків своєї діяльності, яка спрямована як на  розвиток науки, так і на розвиток навчально-виховного процесу. За час свого існування на кафедрі створено власну наукову школу та накопичено достатній досвід проведення наукових досліджень. Рівень підготовки фахівців в значній мірі визначається науковою діяльністю кафедри і залученням до цієї діяльності студентів. Щорічно основний професорсько-викладацький склад кафедри виконує планові комплексні науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках робочого часу викладачів. Науково-дослідна робота кафедри виконується у відповідності з Державною програмою, програмами Міністерства освіти та науки України. Головними напрямками наукової роботи викладачів кафедри, які розроблялись протягом останніх років є:

науково-дослідна робота «Дослідженя та вдосконалення технологічних процесів та конструкцій агрегатів обробки металів тиском»  (4-1 ДВ/15, 2015-2017 рр.). Керівник – д.т.н., проф. Ніколаєв В.О.

З 2013 по 2018 рр. кафедра здійснювала прикладні дослідження науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконувалися за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України:

  • у 2013 р. держбюджетної науково-дослідної роботи «Поверхневе зміцнення титанових сплавів деталей газотурбінних двигунів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу»  (№ 0113U002049);
  • з 2016 по 2018 рр. держбюджетної науково-технічної роботи для молодих учених «Розробка інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану для деталей газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної техніки» (№ 0116U007400).

У 2018-2019 н.р. на кафедрі проводиться комплексна науково-дослідна робота (4-1 ДВ/18) «Розробка та удосконалення технологічних процесів та обладнання обробки металів тиском» (2018-2019 р.р.) під керівництвом професора Явтушенко О.В.

Починаючи з 2019 року кафедра спільно з кафедрою прикладної екології та охорони праці виконує міждисциплінарну науково-дослідну роботу молодих учених «Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в атмосферу» (№ 9-1Д/2019), що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України.

Тематичний план науково-дослідних робіт (НДР) кафедри обробки металів тиском наведено в таблиці 1.

На 2019 р. кафедра розробляє проект «Іноваційні засади проектування ресурсозберігаючих рішень в процесах обробки металів тиском з використанням автоматизованих методів» для участі у конкурсі проектів, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України у 2020-2021 рр.

Результати науково-технічних (експериментальних) розробок кафедри публікуються у фахових журналах та інших наукових виданнях. Крім того, результати науково-дослідних робіт обговорюються на міжнародних та національних науково-технічних конференціях. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів обговорюються на наукових семінарах кафедри обробки металів тиском.

За останні 5 років (з 2014 по 2018 рр.) було опубліковано: 44 наукові статті у фахових виданнях України, 12 наукових статей з цитуванням у наукометричних базах Scopus / Web of Science,  95 тези доповіді на конференціях та отримано 9 патентів України.

З метою активізації діяльності викладачів кафедри в оприлюдненні наукових досліджень та публікацій в наукометричних базах та підвищення рівня їх цитованості, здійснення моніторингу публікаційної активності та підвищення загального рейтингу університету, кафедра ідентифікувала зареєстрованих викладачів у міжнародній реферативній базі даних Google Scholar, глобальному реєстрі науковців ORCID та наукометричних базах Scopus / Web of Science, де можна побачити сфери наукових інтересів усіх викладачів. Ідентифікатори науково-педагогічних та наукових працівників кафедри обробки металів тиском представлені в таблиці 2.

Таблиця – Тематичний план комплексних НДР кафедри обробки металів тиском

Найменування теми, науковий керівник

Строк виконання

1

Комплексна науково-дослідна робота «Розробка та удосконалення технологічних процесів та обладнання обробки металів тиском» (4-1 ДВ/18). Керівник - д.т.н., проф. Явтушенко О.В.

з 01.01.2018 р. по 31.12.2019 р.

2

Науково-технічної (експериментально) розробки молодих учених «Розробка інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану для деталей газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної техніки» (№ держ. реєстрації 0116U007400). Керівник – к.т.н., доц. Бєлоконь Ю.О.

 

з 01.08.2016 р. по 31.07.2018 р.

3

Грант Президента України для молодих учених «Розробка інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану для деталей газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної техніки» (№ держ. реєстрації 0118U006345). Керівник – к.т.н., доц. Бєлоконь Ю.О.

з 01.10.2018 р. по 31.12.2018 р.

 

Результати науково-технічних (експериментальних) розробок кафедри публікуються у фахових журналах та інших наукових виданнях. Крім того, результати науково-дослідних робіт обговорюються на міжнародних та національних науково-технічних конференціях. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів обговорюються на наукових семінарах кафедри обробки металів тиском.

За останні 5 років (з 2013 по 2017 рр.) було опубліковано: 44 наукові статті у фахових виданнях України, 12 наукових статей з цитуванням у наукометричних базах Scopus / WebofScience, 95 тези доповіді на конференціях та отримано 9 патентів України.

З метою активізації діяльності викладачів кафедри в оприлюдненні наукових досліджень та публікацій в наукометричних базах та підвищення рівня їх цитованості, здійснення моніторингу публікаційної активності та підвищення загального рейтингу ЗДІА, кафедра ідентифікувала зареєстрованих викладачів у міжнародній реферативній базі даних Google Scholar, глобальному реєстрі науковців ORCID та наукометричних базах Scopus / Web of Science.

Обов'язковою частиною науково-дослідної роботи кафедри є участь студентів в роботі наукових конференцій різних рівнів та публікація результатів досліджень. Студенти приймають участь у наукових розробках кафедри. Протягом 2013-2018 рр. студентами спеціальності 136 – «Металургія» при підготовці магістерських робіт було надруковано 61 доповідей на міжнародних і науково-практичних конференціях. Елементи наукових досліджень присутні також в курсових роботах та рефератах студентів молодших та старших курсів, що створює потенціал для подальшого розвитку студентської науки, збільшення кількості опублікованих наукових праць.

Постійна увага приділяється підвищенню рівня кваліфікації викладачів, підготовці наукових кадрів. Так з 04.05 по 30.06.16 р. та з 01.09.16 по 30.12.16 р. викладачі кафедри (доц. Проценко В.М., доц. Кругляк Д.О.) пройшли довгострокове стажування на базі Національної металургійної академії України (24 кредити) на тему: «Розширення компетенції в педагогічній і науковій діяльності, вивчення сучасних підходів викладача фахових дисциплін і організація науково-дослідницької роботи на кафедрі ОМТ», доц. Бєлоконь Ю.О. закінчив докторантуру у Запорізькій державній інженерній академії за спеціальністю 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

Наукові школи, які сформувалися на кафедрі, дозволяють готувати спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів технічних наук за спеціальністю 136 «Металургія», освітньої програми «Металургія». У період з 2013 по 2017 рр. на кафедрі обробки металів тиском відбулися захисти 2-х кандидатських дисертацій, а саме Бондаренко Ю.В. (2013 р.) та Кругляк Д.О. (2014р.).

В рамках виконання науково-дослідницьких робіт у період з 2013 по 2018 рр. викладачами кафедри обробки металів тиском підготовлено 2 монографії та 12 посібників з грифом ЗДІА. Викладачі кафедри беруть активну участь в міжнародних та Всеукраїнських конференціях, за результатами яких публікуються тези.

Таблиця 2 – Ідентифікатори науково-педагогічних та наукових працівників кафедри обробки металів тиском

№ п/п

П.І.Б.

українською

мовою

П.І.Б.

англійською

мовою

ORCID

Scopus

Web of Science

Google Scholar

Scopus ID

h-index

Researcher ID

h-index

Scholar ID

h-index

1

Бєлоконь Юрій Олександрович

Belokon Y.A.

0000-0002-9327-5219

36630087400

6

G-9624-2015

0

Юрий Белоконь

7

2

Бондаренко Юлія Володимирівна

Bondarenko Y.V.

0000-0002-3978-1604

 57150691800

1

T-3510-2017

0

Юлия Бондаренко

2

3

Кругляк Дмитро Олегович

Kruglyak

D.О.

0000-0001-7812-8360

37063430200

1

Т-8880-2017

0

Дмитрий Кругляк

3

4

Проценко Віктор Максимович

Protsenko V.M.

0000-0002-5148-0361

7005436042

0

T-3676-2017

0

Виктор Максимович Проценко

1

5

Явтушенко Олександр Вікторович

Yavtushenko, A. V.

0000-0003-1920-2422

7801340619

0

T-3565-2017

0

Александр Явтушенко

2

 


08.02.2019 14:33