Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Факультет іноземної філології є одним з провідних осередків вітчизняної наукової думки. Під керівництвом досвідчених, талановитих фахівців (професорів, кандидатів наук) здійснюються наукові розвідки за широким спектром сучасних актуальних філологічних досліджень, таких як:

 • синергетика в лінгвістичних дослідженнях;
 • когнітивна та дискурсивна лінгвістика;
 • розвиток словникового складу германських та романських мов;
 • функціональне та лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць;
 • лінгвокультурологічні та соціолінгвістичні студії;
 • актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації;
 • сучасні питання світового літературного процесу;
 • сучасні питання методики викладання філологічних дисциплін;
 • філософія мови.

Ефективному функціонуванню та розгалуженню наукової парадигми факультету іноземної філології сприяє наявність цільових аспірантур зі спеціальностей “германські мови”, “романські мови”, “теорія та методика навчання іноземних мов”, “перекладознавство”, а також спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «10.02.04-Германські мови».

Досягнення науковців факультету висвітлюються на щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті», в якій беруть участь як вітчизняні провідні дослідники, так і науковці із закордону (Словенія, Франція, Туреччина).

Окремою науковою школою виступає школа лінгвосинергетики, очолювана завідуючим кафедрою англійської філології, д. філол. н., проф. Єнікєєвою С. М. Вже шостий рік поспіль на щорічній основі проводиться всеукраїнська конференція «Синергетика у лінгвістичних дослідженнях».

Матеріали конференції а також результати наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних вчених видаються у збірнику «Нова Філологія», який видається на факультеті щоквартально починаючи з 2001 року. Проблематика включає в себе актуальні проблеми когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, лінгвосинергетики тощо.

Збірник включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями:

 • 10.02.04 – германські мови
 • 10.02.05 – романські мови
 • 10.02.15 – загальне мовознавство
 • 10.02.16 – перекладознавство
 • 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Збірник зареєстровано в базі даних ICI World of Journals та індексовано в ICI Journals Master List (Index Copernicus) з 2017 року. Усім статтям присвоюється індекс DOI.

Окрім цього, на факультеті іноземної філології активно розвивається студентське наукове життя під керівництвом професорсько-викладацького складу та завдяки діяльності НТСА ДМВ. Так, зокрема, у грудні на щорічній основі проводиться студентська конференція «Різдвяні читання», на якій студенти усіх курсів мають можливість презентувати результати власних наукових розвідок, заснованих на виконанні курсових, дипломних робіт та інших наукових проектів. За матеріалами конференції публікуються тези доповідей.

З поточного року було започатковано проведення веб-конференції молодих вчених, співорганізаторами якої виступає Полонійський університет (Польша), і за матеріалами якої видано тези доповідей.

Окрім цього факультет іноземної філології активно долучається до університетського наукового проекту «Молода наука», де студенти мають нагоду апробувати результати магістерських кваліфікаційних робіт, обмінятися думками стосовно різних наукових проблем та визначитися з векторами подальшого наукового пошуку. Щорічно кращі студентські наукові дослідження отримують дипломи на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт.


22.10.2019 16:19