Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Наукові школи:

керівник – д-р іст. наук, проф. Турченко Ф.Г.

керівник – д-р іст. наук, проф. Мільчев В.І.

На історичному факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук. Діє спеціалізована вчена рада Д 17.051.01, проводяться захисти дисертацій за спеціальностями 07.00.01 – історія України; 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Збірник «Zaporizhzhia Historical Review» до 2019 р. мав назву «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету». Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». Головним редактором є доктор історичних наук, професор Каганов Ю.О., проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету. Збірник включений до міжнародних реферативних і наукометричних баз ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus. Зазначені успіхи сприяють підвищенню наукового рейтингу збірника.

На факультеті щорічно проводяться всеукраїнські наукові конференції:

 • науково-практична конференція «Запорізькі єврейські читання»,
 • наукова конференція «Історія Степової України ХVІІ–ХХ ст.»,
 • наукова конференція «Новицькі читання».

 

Також були організовані та проведені: всеукраїнська науково-практична конференція «По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів "іншого українця" на формування ментальних кордонів» (2015 р.), міжнародна наукова конференція «Європейська Реформація XVI ст.: історико-антропологічний вимір (до 500-ї річниці початку Реформації в Європі)» (2017 р.), міжнародна науково-практичної конференції «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє» (2018 р.).

15-16 березня 2022 р. заплановане проведення міжнародної науково-практичної конференції «Спільність європейських цінностей України та Північної Македонії: історичний аспект і сучасні тенденції»

На базі чотирьох навчально-наукових лабораторій, що функціонують на історичному факультеті, здійснюються наукові дослідження здобувачів вищої освіти та науковців, а також організовано супровід освітнього процесу.

Завідувач лабораторії

д.пед.наук, проф.

Терно С.О.

Навчально-наукова лабораторія модерної історії України та інноваційних освітніх технологій. Лабораторія реалізує власні проекти та бере участь у науково-дослідних та освітніх проектах разом із партнерами: здійснює дослідження історії України, теорії і методики навчання історії та суспільствознавства. Найпопулярніший освітній продукт лабораторії – онлайн курс «Критичне мислення для освітян». Цей онлайн курс є абсолютним рекордсменом платформи «Prometheus», його завершили понад 55% слухачів, в той час як середньостатистичний показник завершення онлайн курсів становить 5%. Сайт лабораторії: http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/125.ukr.html

 

Завідувач лабораторії

к.і.н., доцент Тощев Г.М.

Навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень. Співробітники лабораторії проводили дослідження могильника Мамай-Гора Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області. Загальна площа пам’ятки 40 га. Розкопки здійснені на площі 9900 кв.м. Виявлено 106 поховальних комплекмів різних епох – від скіфської доби до періоду середньовіччя, а також 17 культових ям. Отриманий значний археологічний, антропологічний та остеологічний матеріал. Експертизи здобутого експедицією матеріалу проводяться в різних містах України (Київ, Одеса, Харків, Полтава) та за кордоном (Польща, Німеччина, США). Результати археологічних досліджень знайшли відображення на конференціях в Україні та за кордоном, у численних наукових працях (понад 60).

 

Завдувач лабораторії

к.і.н., доцент

Білівненко С.М.

 

Навчально-наукова лабораторія етнографічних досліджень проводить експедиції на території Запорізького регіону; займається камеральною обробкою зібраного етнографічного матеріалу; працює над створенням моделі історико-культурного розвитку етнографічного регіону Запорожжя в XVIII–XXI ст. в результаті інтерпретації етнографічних матеріалів.

Завідувачка лабораторії

к.і.н., доцентка

Грушева Т.В.

Навчально-наукова лабораторія історії повсякдення другої половини ХХ століття займається збиранням артефактів, які відносяться до періоду історії другої половини ХХ ст.; реконструює картину буття людини другої половини ХХ ст. Досліджує особливості повсякденного життя України другої половини 1940-х – 1991 рр. Описує повсякденність в контексті діяльності музеїв. Особлива увага приділяється досвіду використання лабораторії історії повсякдення другої половини ХХ століття у навчальному процесі.

 

Монографічні видання вчених історичного факультету ЗНУ:

 • Lyakh S. R., Serdiuk I. O., Poltava V.G., Turchenko H. F., Popenko Y. V., Тurchenko F. H., Ihnatusha O. M., Kahanov Yu. O. The Making Of Modern Ukraine: Human Society In Historiographic Discourse.
 • Propaganda and public consciousness in the South and East of Ukraine (1930s – early XX century). Riga : Baltija Publishing, 2021.
 • Давлєтов О. Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр.). Дніпропетровськ : Інститут «Ткума», 2015, 280 с.
 • Іріоглу Ю. «Образ війни та насильства в усних наративах населення Південноі України кінця XX – початку XXI ст.». Запоріжжя : АА Тандем, 2016. 220 с.
 • Каганов Ю. О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Наук. ред. Турченко Ф. Г. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с.
 • Князьков Ю.П. Вулиці міста Запоріжжя. Короткий довідник. Запоріжжя : АА Тандем, 2015. 248 с.
 • Турченко Ф. Г., Каганов Ю. О., Турченко Г. Ф. Історія України (1914–1945): підручник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра. Запоріжжя : Гельветика, 2020. 368 с.
 • Турченко Ф. Г., Каганов Ю. О., Турченко Г. Ф. Історія України (1945–2021): підручник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра. Запоріжжя : Гельветика, 2021. 482 с.
 • Турченко Ф. Микола Міхновський: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна...». Серія «Політичні портрети». Київ : Парламентське видавництво, 2020. 430 с.
 • Турченко Ф. Українська революція. Погляд із Запоріжжя. Запоріжжя : СТАТУС, 2018. 188 с.
 • Турченко Ф., Турченко Г. Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна. Київ : Інститут історії НАН України, 2015. 181 с.
 • Турченко Ф.Г. Міф про «Комбата» очима історика. Запоріжжя : Просвіта, 2017. 60 с.
 • Турченко Ф.Г. Україна – повернення історії : Генеза сучасного підручника. Київ : Генеза, 2016. 104 с.
 • Усна історія російсько-української війни (2014–2015 роки). Ред. В. Мороко. Вип. 1. Київ : К.І.С., 2015. 176 с.
 • Усна історія російсько-української війни (2014-2016 роки). За ред. В. Мільчева та В. Мороко. Випуск 3. Київ : К.І.С., 2017. 200 с.
 • Усна історія російсько-української війни (2014-2016 роки). Ред. Г. Васильчука та В. Мороко. Вип. 2. Київ : К.І.С., 2016. 464 с.
 • Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс. За науковою редакцією Г.М. Васильчука, О.М. Маклюк, М.М. Бессонової. Запоріжжя : Інтер-М, 2018. 386 с.
 • Шугальова І., Молдавський Р. Заклади державного піклування над дітьми напередодні та в роки Голодомору 1932 – 1933. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 254 с.

 

Статті у виданнях, які входять до наукометричних баз:

Викладачі факультету беруть участь у наукових проєктах. Так, проєкти молодих вчених «Регіональні ідентичності Півдня і Сходу України в контексті сучасної російсько-української війни» та «Пропаганда та суспільна свідомість на Півдні та Сході України (1930-і рр. – початок ХХІ ст.)» дозволили запропонувати концептуальну модель еволюції регіональних ідентичностей населення Півдня та Сходу України від завершення формування адміністративних обрисів регіону в середині ХХ століття до сучасної російсько-української війни. В рамках міжнародного проекту «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє» розкриті маніпулятивні техники та проведена апробація дієвих механізмів контрпропаганди. Ще один проєкт – «Музей історії архітектури Олександрівська – Запоріжжя» надає якісно нові інструменти з просування привабливого історико-культурного образу Запоріжжя. В ході реалізації останнього, сформована сучасна концепції експозиції музею, яка отримала високу оцінку наукового співтовариства в рамках Запорізького музейного форуму і стала прикладом для наслідування інших музеїв.

Наукові гранти, за якими працювали науковці історичного факультету, що фінансувались закордонними організаціями:

 • «Образи війни та насильства в усних наративах населення Південної України кінця ХХ – початку ХХІ століть» (Канадський інститут українських студій),
 • «Політика примирення в Україні: на прикладі злочинів на Волині 1943 р.» (Фонд Роберта Боша),
 • «Жінка у зоні АТО: свідок, учасник, жертва» (Arts Collaboration Enterprise),
 • «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для молоді» (Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні) тощо.

Також відбуваються робочі візити делегації китайського партнеру ЗВО – Аньхойського педагогічного університету та представників ЗНУ до м. Уху, провінція Аньхой, Китай. За підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету (м. Едмонтон) науковцями історичного факультету ЗНУ були проведені археографічні експедиції, результатами яких став збір наукової інформації, підготовка та друк низки монографій. Ці та багато інших проєктів свідчать про сталу комунікацію запорізьких істориків із закордонними колегами та інтеграцію вітчизняної науки у світовий простір.

Активною є участь здобувачів вищої освіти у наукових конференціях, що організовували кафедри факультету. Усі конференції проводилися із залученням активу Наукового товариства студентів, аспірантів і докторантів. Важливою стала організація щорічної університетської наукової конференції молодих вчених та студентів «Україна у світі: культурологічні та духовні виміри». В університетському збірнику «Молода наука» щороку публікуються кращі матеріали різних історичних напрямків (URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/582.ukr.html). Свідченням підвищення рівня студентських наукових досліджень є зростання якості та збільшення кількості публікацій статей, повідомлень, тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій, що проводяться вищими навчальними закладами України.

На історичному факультеті заплановані дослідження за наступними напрямками: історія Центральної та Східної Європи, суспільно-церковні трансформації в Україні ХІХ–ХХІ ст., актуальні проблеми історії південноукраїнського регіону ХІХ – першої третини ХХ ст., історія повсякденності: українське село між 1861 і 1930 рр., історія Нижнього Подніпров’я у передскіфську добу – період пізнього середньовіччя, історія Степової України, теорія та методика розвитку критичного мислення школярів та студентів у процесі навчання історії.