Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Юридичний факультет


Коломоєць Тетяна Олександрівна

Декан юридичного факультету 

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України

Адреса: просп. Соборний, 74 (V корпус ЗНУ), к. 210

Тел.: 228-76-16;
228-76-17(факс). +380667812011;
+380962394631

Навчання на факультеті ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та зарубіжної правової освіти, при цьому враховуються всі зміни у законодавстві, правовій доктрині, які пов’язані із державотворчими та правотворчими процесами, основні орієнтири реформування вищої освіти та юридичної освіти, запити загальнодержавних та регіональних стейкхолдерів.

На факультеті здійснюється підготовка за трьома рівнями вищої освіти: за освітньо-професійної програмою «Право» (перший та другий рівні вищої освіти) та освітньо-науковою програмою (третій рівень вищої освіти) та освтіньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» (перший та другий рівень вищої освіти).

На юридичному факультеті Запорізького національного університету навчається більше тисячі здобувачів рівних рівнів вищої освіти та здійснюється підготовка за двома спеціальностями:

  • 081 «Право» за першим (бакаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим рівнями вищої освіти)
  • 262 «Правоохоронна діяльність» за першим (бакаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Кадровий склад юридичного факультету формують штатні працівники, які мають науковий ступінь, вчене звання, підтверджений рівень наукової та професійної активності, професіонали-практики, а також гостьові іноземні фахівці. Зокрема навчальний процес забезпечують 34 штатних викладача, з яких 12 докторів юридичних наук (8 професорів та 4 доценти) та 21 кандидат юридичних наук (17 доцентів) та 1 кандидат історичних наук, доцент.

Викладачами юридичного факультету ЗНУ підготовлено та опубліковано більше 50 монографій, підручників та навчальних посібників. За період 2015-2021 р. оприлюднено більше 500 наукових праць в т.ч. включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Представники юридичного факультету входять до авторського складу різних словників, енциклопедій, науково-практичних коментарів та ін.

Професорсько-викладацький склад факультету постійно розвиває науковий потенціал та підвищує якість професійного рівня за рахунок проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти.

Навчальний процес здійснюється на засадах колегіальності, професійності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності. Викладання здійснюється з використанням традиційних та інтерактивних технологій спрямованих на проблемноорієнтоване, студентоценоване навчання, самонавчання, а також навчання на основі досліджень.

Навчання здійснюється з метою розвитку інтелектуальної самостійності здобувачів, набуття навичок soft skills. В процесі навчання здобувачам усіх рівнів вищої освіти створюється гарантована потенційна можливість формування індивідуальної траєкторії навчання за рахунок вільного вибору навчальних дисциплін (не менше 25%) та широкий каталог вибіркових дисциплін. Також забезпечується доступ до міжнародного та вітчизняного, освітнього та наукового середовища, власних та партнерських ресурсів (НАПрН України та її структурні підрозділи, в т.ч. й ті, що функціонують на базі ЗНУ, Конституційного Суду України, Верховного Суду, органів державної влади, місцевого самоврядування, вітчизняних і зарубіжних ЗВО, Центру українсько-європейського наукового співробітництва, громадських правничих професійних організацій тощо).

Студенти та аспіранти мають змогу реалізувати національну та міжнародну кредитну мобільність у закладах вищої освіти з якими укладено договори про співпрацю.

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі договорів про співпрацю з:

  • Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого,
  • Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка»,
  • Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова,
  • Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича,
  • Національним педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на підставі договорів про співпрацю з:

  • Куявським університетом у Вроцлавіку (Польща), Вроцлавським університетом (Польща),
  • Європейським інститутом післядипломної освіти (Словаччина),
  • Центром Українсько-Європейського наукового співробітництва (в Європейському університеті Віадріна у Франкфурті (Німеччина) та ін.

Позитивний імідж юридичного факультету ЗНУ формується за рахунок його громадської діяльності та тісної співпраці із регіональними стейкхолдерами такими як Запорізька обласна адміністрація, Запорізький місцевий центр із надання безоплатної правової допомоги, Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, Головне управління юстиції у Запорізький області, ТОВ «Запорізька торгово – промислова палата», Адвокатське об’єднання «Гладкий, Яценко та Партнери» та ін., які регулярно залучаються до навчального процесу в якості експертів або співорганізаторів для проведення різноманітних комунікативних заходів.

Усе вище згадане працює на підготовку студентів, отримання ними належних фахових знань. Підтвердженням якості професійної підготовки наших студентів є їх працевлаштування. Випускники юридичного факультету Запорізького національного університету працюють у підрозділах органів внутрішніх справ та прокуратури, пенітенціарних закладах, судах та органах юстиції, Конституційному Суді України, а також юристами у різних установах.