Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Юридична клініка Запорізького національного університету


Керівник Юридичної клініки

Луц Дмитро Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Тел.:

Email: yurydychnaklinika@ukr.net

Адреса:

Координатор Юридичної клініки від здобувачів ОНП "081 Право"

Чеченко Катерина Олегівна

Тел.:

Email: yurydychnaklinika@ukr.net

Адреса:

Юридична клініка створена у 2006 року та діє як структурний підрозділ Запорізького національного університету.

Положення про юридичну клініку

У своїй діяльності юридична клініка керується Конституцією України, законодавством України, Статутом ЗНУ та Положенням «Про Юридичну клініку Запорізького національного університету» від «22»_березня_2021 року.

Консультанти

 • Науково-педагогічні працівники юридичного факультету (куратори та завідувачі секторами)
 • Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП 081 «Право»
 • Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП 081 «Право»
 • Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП 262 «Правоохоронна діяльність»

Мета та завдання юридичної кліники

Метою юридичної клініки є:

- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок здобувачів юридичних спеціальностей;

- забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

- формування правової культури громадян;

- підготовка та навчання здобувачів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- розширення співробітництва університету, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

- впровадження в освітній процес елементів практичної підготовки здобувачів-правників у сфері юридичних послуг.

- надання здобувачам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

- створення місць для проходження здобувачами практики;

- надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

- проведення заходів з правової освіти населення;

- забезпечення можливості спілкування здобувачів під час освітнього процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Відповідно до мети та завдань юридичної клініки університету, для її повного та ефективного функціонування керівництво юридичної клініки і закладу вищої освіти організовує й забезпечує:

- набуття практичних компетентностей здобувачами з вирішення складних правових питань, комунікації із отримувачами юридичних послуг, підготовки процесуальних документів, моделювання спілкування із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, державними та недержавними установами щодо відстоювання своєї правової позиції, обґрунтування правового рішення;

- набуття к

омпетентностей здобувачами вищої освіти у використанні емпіричних даних для проведення тематичних наукових досліджень, навчання через дослідження;

- проведення правоосвітніх, правороз'яснювальних та інших навчально-практичних заходів;

- надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України;

- проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;

- підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

- співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій;

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;

- проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;

- співробітництво з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та за межами держави.

Юридична клініка діє за принципами:

• поваги до права, справедливості, людської гідності;

• спрямованості на захист прав і свобод людини;

• гуманізму;

• законності та верховенства права;

• об'єктивності;

• безоплатності надання правової допомоги;

• конфіденційності;

• компетентності та добросовісності.

Напрями діяльності

Напрями діяльності включають в себе практичну підготовку здобувачів, експертно-наукову діяльність, безоплатну правову допомогу, правоосвітню діяльність.

Практична підготовка здобувачів

Юридична клініка ЗНУ є базою практики юридичного факультету для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 081 «Право» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою 081 «Право». Надання здобувачам можливості набуття навичок практичної діяльності за юридичним фахом під час проходження практики є одним із основних завдань Юридичної клініки.

Практична підготовка здобувачів ґрунтується на комплексному використанні різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності здобувачів з можливістю залучення фахівців-практиків. Професійний досвід юристів-практиків дозволяє здобувачам здійснювати комплексний збір емпіричних даних.

Керівник Юридичної клініки, науково-педагогічні працівники та керівники практики надають здобувачам необхідну методичну і теоретичну підтримку у процесі оволодіння загальними та спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями, завдяки вмінню застосовувати отриманні знання та розуміння предметної галузі у процесі практичного впровадження отриманих результатів та одночасного опанування методології наукової діяльності та наукового пошуку для подальшого застосування ґрунтовних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних проблем правових наук.

Експертно-наукова діяльність

Юридична клініка за запитами ВС, КСУ, Господарського суду Запорізької області, місцевих загальних судів, місцевих адміністративних судів Запорізької області, органів державної влади, органів місцевого самоврядування здійснює підготовку науково-експертних висновків.

Безоплатна правова допомога

Юридична клініка забезпечує надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України шляхом:

 • надання правової інформації
 • надання консультацій і роз'яснень з правових питань
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру
 • складення документів процесуального характеру

Правоосвітня діяльність

Юридична клініка проводить заходи з правової освіти населення шляхом створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Правоосвітня діяльність сприяє формуванню правової свідомості громадян визначаючи ставлення особистості до вимог законів, які регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації. Систематичне інформування населення про актуальні питання права підвищує юридичну обізнаність, змінює правові уявлення, погляди, переконання, оскільки формує повагу до держави і права, правомірну поведінку, розуміння необхідності дотримання вимог законів завдяки подоланню у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних соціальних явищ, життєвого досвіду.

Партнери Юридичної клініки

 • Запорізька обласна рада
 • Запорізька обласна державна адміністрація
 • Запорізька міська рада
 • Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Запорізькій області
 • Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій та Донецькій областях
 • Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • Запорізьке відділення ВГО «Асоціації правників України»
 • Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів Запорізького національного університету
 • Головне управління національної поліції у Запорізькій області

ПРОЄКТИ, ЗАПОЧАТКОВАНІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Спільно із Департаментом освіти і науки ЗОВА у березні-травні для всіх освітян області було проведено серію вебінарів на тему «Правове регулювання відносин у галузі освіти в Україні в умовах правового режиму воєнного стану» (тематичні роз’яснення, спілкування у форматі «запитання-відповіді», реагування на звернення на «гарячу лінію», робота у персональних комітетах, рекомендації з «типових справ» тощо).

Для здобувачів дошкільної, середньої освіти та їх батьків спільно із Департаментом освіти і науки ЗОВА, Департаментом освіти і науки виконавчого комітету Запорізької міської ради проведено інтерактивні тематичні заходи з роз’яснення законодавства про права дитини, захист прав дитини в умовах воєнного часу, підтримки держави родин ВПО, родин на тимчасово окупованих, особливо небезпечних територіях, а також конкурс «Малеча про Конституцію».

Для надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам спільно із Запорізькою обласною військовою адміністрацією реалізується проєкт «Правничий легіон ЗНУ», а спільно із Запорізьким регіональним центром перепідготовки – проєкт «Законодавство про державну службу в умовах війни».

Проєкти, започатковані у період воєнного стану

Інноваційний освітній проєкт «День правничої кар’єри»

Для забезпечення постійного спілкування здобувачів всіх рівнів вищої освіти із фахівцями у галузі права, експертами галузі у період воєнного стану, коли істотно зростають безпекові загрози й об’єктивно унеможливлюються або ж суттєво звужуються підстави для безпосереднього відвідування здобувачами баз практики, доручення їх до професійної діяльності експертів галузі актуалізується максимально повне використання альтернативних (дистанційних, віддалених) форм доступу здобувачів до фахового спілкування, до фахової спільноти, до можливостей набуття ними практичних компетентностей. Саме з такою метою було впровадження інноваційний освітній проект «День правничої кар’єри», який передбачає систематичні щотижневі зустрічі здобувачів із експертами галузі, юристами-практиками, доручення здобувачів до виконання професійно-орієнтованих завдань, аналізу модельованих правничих ситуацій, поглибленого вивчення матеріалів адміністративної, судової практики, фахове оцінювання результатів виконання таких завдань експертами галузі тощо.

Зустрічі здобувачів із юристами-практиками плануються таким чином, щоб охопити весь перелік освітніх компонентів, передбачених навчальним планом, забезпечити набуття здобувачами загальних та спеціальних компетентностей, досягнення програмних результатів, sotf-skills тощо. З урахуванням цього здобувачам пропонуються як разові тематичні зустрічі, так і циклові, в тому числі й шляхом доручення здобувачів факультету до Всеукраїнських інноваційних комунікативних фахових тематичних заходів (наприклад, Всеукраїнської онланй-школи з адміністративного судочинства (Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду), Всеукраїнського онлайн-вебінару з проблематики процедури неплатоспроможності фізичних осіб (спільно із господарським судом Одеської області, Північним апеляційним господарським судом, Центральним апеляційним господарським судом, Господарським судом Чернівецької області), Всеукраїнський тематичний онлайн-діалог «Покровські конституційно-правові читання» (Конституційний Суд України) тощо.

Реалізація відповідного проєкту допомагає також істотно розширити перелік партнерів факультету – баз-практик й врахування всі запити здобувачів щодо формування їх індивідуальної траєкторії щодо набуття практичних компетентностей та побудови фундаменту для подальшої професійної кар’єри. Реалізація проєкту також зорієнтована на налагодження безпосередніх зв’язків здобувачів випускників курсів із потенційними роботодавцями, сприяння працевлаштуванню випускників факультету й вирішенню кадрових проблем партнерів факультету шляхом залучення ними здобувачів та випускників факультету до роботи у власних командах.

 • «День правничої кар’єри» – інноваційний освітній проєкт на юридичному факультеті ЗНУ
 • На юридичному факультеті продовжуються галузеві зустрічі в рамках «Дня практичної кар’єри»
 • На юридичному факультеті обговорили напрямки діяльності моніторингової місії ООН із прав людини
 • Юридичний факультет долучився до інноваційного освітнього заходу від суддів Верховного суду
 • Юридичний факультет ЗНУ взяв участь в обговоренні проблем судової реформи в Україні
 • На юридичному факультеті відбулася чергова зустріч студентва із фахівцями галузі права
 • Юридичний факультет ЗНУ долучився до участі в низці віртуальних вебінарів щодо верховенства права
 • Юридичний факультет продовжує втілювати в життя проєкти в рамках Дня правничої кар’єри
 • Юридичний факультет ЗНУ долучився до лекційних заходів із проблематики забруднення атмосферного повітря та зміни клімату
 • Юридичний факультет співпрацює із Запорізькою митницею
 • На юридичному факультеті обговорили актуальні питання земельного законодавства в умовах дії воєнного стану
 • Здобувачі другого магістерського рівня вищої освіти успішно проходять виробничу практику (081 Право та 262 Правоохоронна діяльність)
 • Судді Конституційного Суду України зустрілися з майбутніми правниками в рамках Всеукраїнського онлайн-лекторію