Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Юридична клініка Запорізького національного університету


Керівник Юридичної клініки

Бичківський Олексій Олексійович

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, адвокат, арбітражний керуючий.

Тел.:

Email: yurydychnaklinika@ukr.net

Адреса:

Координатор Юридичної клініки від здобувачів ОНП "081 Право"

Чеченко Катерина Олегівна

Тел.:

Email: yurydychnaklinika@ukr.net

Адреса:

Юридична клініка створена у 2006 року та діє як структурний підрозділ Запорізького національного університету.

Положення про юридичну клініку

У своїй діяльності юридична клініка керується Конституцією України, законодавством України, Статутом ЗНУ та Положенням «Про Юридичну клініку Запорізького національного університету» від «22»_березня_2021 року.

Консультанти

 • Науково-педагогічні працівники юридичного факультету (куратори та завідувачі секторами)
 • Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП 081 «Право»
 • Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП 081 «Право»

Мета та завдання юридичної кліники

Метою юридичної клініки є:

- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок здобувачів юридичних спеціальностей;

- забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

- формування правової культури громадян;

- підготовка та навчання здобувачів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- розширення співробітництва університету, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

- впровадження в освітній процес елементів практичної підготовки здобувачів-правників у сфері юридичних послуг.

- надання здобувачам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

- створення місць для проходження здобувачами практики;

- надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

- проведення заходів з правової освіти населення;

- забезпечення можливості спілкування здобувачів під час освітнього процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Відповідно до мети та завдань юридичної клініки університету, для її повного та ефективного функціонування керівництво юридичної клініки і закладу вищої освіти організовує й забезпечує:

- набуття практичних компетентностей здобувачами з вирішення складних правових питань, комунікації із отримувачами юридичних послуг, підготовки процесуальних документів, моделювання спілкування із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, державними та недержавними установами щодо відстоювання своєї правової позиції, обґрунтування правового рішення;

- набуття к

омпетентностей здобувачами вищої освіти у використанні емпіричних даних для проведення тематичних наукових досліджень, навчання через дослідження;

- проведення правоосвітніх, правороз'яснювальних та інших навчально-практичних заходів;

- надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України;

- проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;

- підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

- співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій;

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;

- проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;

- співробітництво з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та за межами держави.

Юридична клініка діє за принципами:

• поваги до права, справедливості, людської гідності;

• спрямованості на захист прав і свобод людини;

• гуманізму;

• законності та верховенства права;

• об'єктивності;

• безоплатності надання правової допомоги;

• конфіденційності;

• компетентності та добросовісності.

Напрями діяльності

Напрями діяльності включають в себе практичну підготовку здобувачів, експертно-наукову діяльність, безоплатну правову допомогу, правоосвітню діяльність.

Практична підготовка здобувачів

Юридична клініка ЗНУ є базою практики юридичного факультету для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 081 «Право» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою 081 «Право». Надання здобувачам можливості набуття навичок практичної діяльності за юридичним фахом під час проходження практики є одним із основних завдань Юридичної клініки.

Практична підготовка здобувачів ґрунтується на комплексному використанні різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності здобувачів з можливістю залучення фахівців-практиків. Професійний досвід юристів-практиків дозволяє здобувачам здійснювати комплексний збір емпіричних даних.

Керівник Юридичної клініки, науково-педагогічні працівники та керівники практики надають здобувачам необхідну методичну і теоретичну підтримку у процесі оволодіння загальними та спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями, завдяки вмінню застосовувати отриманні знання та розуміння предметної галузі у процесі практичного впровадження отриманих результатів та одночасного опанування методології наукової діяльності та наукового пошуку для подальшого застосування ґрунтовних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних проблем правових наук.

Експертно-наукова діяльність

Юридична клініка за запитами ВС, КСУ, Господарського суду Запорізької області, місцевих загальних судів, місцевих адміністративних судів Запорізької області, органів державної влади, органів місцевого самоврядування здійснює підготовку науково-експертних висновків.

Безоплатна правова допомога

Юридична клініка забезпечує надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України шляхом:

 • надання правової інформації
 • надання консультацій і роз'яснень з правових питань
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру
 • складення документів процесуального характеру

Правоосвітня діяльність

Юридична клініка проводить заходи з правової освіти населення шляхом створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Правоосвітня діяльність сприяє формуванню правової свідомості громадян визначаючи ставлення особистості до вимог законів, які регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації. Систематичне інформування населення про актуальні питання права підвищує юридичну обізнаність, змінює правові уявлення, погляди, переконання, оскільки формує повагу до держави і права, правомірну поведінку, розуміння необхідності дотримання вимог законів завдяки подоланню у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних соціальних явищ, життєвого досвіду.

Партнери Юридичної клініки

 • Запорізька обласна рада
 • Запорізька обласна державна адміністрація
 • Запорізька міська рада
 • Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Запорізькій області
 • Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій та Донецькій областях
 • Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • Запорізьке відділення ВГО «Асоціації правників України»
 • Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів Запорізького національного університету
 • Головне управління національної поліції у Запорізькій області