Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Основні теми

Тема: «Основні напрямки удосконалення адміністративного законодавства України в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0120U000370). Керівник: Коломоєць Т.О. - д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України.

Тема: «Дослідження проблем теорії службового права в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0120U000374). Керівник: Коломоєць Т.О. - д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України.

Основні направлення

З 2014 року діє наукова школа професорів Т.О. Коломоєць і В.К. Колпакова «Інституціональна парадигма та функціональність адміністративного права і процесу». Напрямами досліджень виступають: дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів, основні напрями удосконалення законодавства України в умовах європейської інтеграції, дослідження основних напрямків реформування законодавства в контексті глобалізацій них процесів. Колективом школи виконується наукової дослідження на замовлення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Науковці подають заявки на участь у міжнародних і вітчизняних наукових, освітніх, стипендіальних проектах та програмах. Впродовж останніх років зусиллями колективу науковців школи підготовлено понад 200 наукових публікацій.

На юридичному факультеті постійно відбувається активна наукова робота (підготовки монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей, тез, наукових квестів), науковий супровід (наукових консультацій за договорами, цільового, разового) та наукова експертиза (членство в експертних радах при органах державно влади та місцевого самоврядування), підготовка наукових висновків (експертних), поточних та підсумкових результатів нормопроектної та правозастосовної діяльності в рамках діяльності навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права НАПрН України та Навчально-наукового Центру спортивного права Запорізького національного університету і НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України у співпраці з провідними закладами вищої освіти та науковими установами України та зарубіжних країн (міжрегіональні та міжнародні договори), порівняльно-правові галузеві, міжгалузеві та комплексні дослідження (підготовка порівняльних таблиць та звітів на замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування), обґрунтування організаційно-правових та функціональних правових перетворень в системі органів державної влади та місцевого самоврядування, використання ресурсу правового інструментарію при реалізації та захисті прав людини (у рамках співпраці з НАПрН України, НАН України, Верховним Судом, КСУ та ін., виконанні загальнодержавних комплексних та галузевих правових досліджень), уніфікація правозастосовних та доктринальних тлумачень (підготовка науково-практичних коментарів, нарисів, статей для провідних фахових видань) а також за рахунок підготовки кадрів для органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, судових (з використанням ресурсу аспірантури та докторантури, спеціалізованої вченої ради), підготовка стратегій, концепцій загальнодержавного та регіонального значення, підготовки та координації наукових галузевих досліджень молодими вченими.

Основні досягнення

Досягненнями є захист дисертацій аспірантами та докторантами; участь та перемога студентів та аспірантів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах з права, Обласних конкурсах для обдарованої молоді, змаганнях з адміністративного судочинства, Всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту та ін.

НТСА ДМВ

На факультеті діє наукове товариство студентів та аспірантів. В рамках основних тем дослідження молодими вченими досягаються значні результати - численні дисертаційні дослідження, які здійснюють молоді вчені. Крім того, молоді вчені юридичного факультету є стипендіатами стипендії Кабінету Міністрів України. Також регулярним є проведення Всеукраїнського конкурсу молодих вчених на кращу наукову роботу з проблем службового права. Науково – дослідна робота молодих вчених юридичного факультету є новітнім інструментарієм, що дає змогу якісно дослідити проблемні питання правозастосування та підготувати якісні пропозиції щодо змін до законодавства. Студенти та молоді вчені активно залучаються до участі у конференціях, що проводяться на базі юридичного факультету.

Наукові гуртки

На факультеті діють проблемні наукові групи з дослідження проблем окремих галузей права.