Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Факультети / Математичний факультет / Наукова діяльність / Наукові конференції / VIII Міжнародна науково-технічна конференція: «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій»

VIII Міжнародна науково-технічна конференція: «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій»


Програма конференції:

Програма

Доповіді:

Секція № 1. Теоретичні проблеми механіки та міцності конструкцій

Богуславська А. М., канд. фіз.-мат. наук (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна); Гребенюк С. М., д-р техн. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна); Морозов Д. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, Гнєздовський О. В., ст. викладач (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна). Розрахунок напружено-деформованого стану металевих паль.

Доповідь

Гарт Э. Л., д-р физ.-мат. наук, профессор, Гудрамович В. С., д-р техн. наук, профессор, член-кореспондент НАН Украины (Днепровский Национальный университет им. О. Гончара, Институт технической механики НАН Украины, г. Днепр, Украина). Применение проекционно-итерационного варианта метода локальних вариаций к задачам устойчивости сферических оболочек при локальних нагрузках.

Доповідь

Григор’єва Л. О., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна); Безверхий О. І., д-р техн. наук, професор (Національний транспортний університет, м. Київ, Україна). Резонансні коливання п’єзокерамічних циліндрів з врахуванням дисипації енергії.

Доповідь

Грищак В. З., д-р техн. наук, професор (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). O формі граничної поверхні, яка відділяє область стійкості оболонкових конструкцій ракетно-космічної техніки при комбінованому зовнішньому навантаженні.

Доповідь

Грищак В. З., д-р техн. наук, професор; Дьяченко Н. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Вплив осьового зусилля на загальну нестійкість складених підкріплених оболонкових конструкцій позитивної гауссової кривизни при зовнішньому тиску.

Доповідь

Гребенюк С. М., д-р техн. наук, доцент; Клименко М. І., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Особливості скінченноелементного розв’язання задачі в’язкопружності для волокнистого композиту.

Доповідь

Гудрамович В. С., д-р техн. наук, професор, член-кореспондент НАН Украiни, Данiев Ю. Ф., канд. техн. наук (Iнститут технiчної механiки НАН Украiни i Державного космiчного агенства Украiни, м. Днiпро, Украiна), Сиренко В. М., канд. техн. наук, Клименко Д. В., канд. техн. наук (Державне підприємство "Конструкторське бюро Пiвденне iм. М. К. Янгеля"), Гарт E. Л., д-р фiз-мат. наук, професор (Днiпровський нацiональний унiверситет iм. О. Гончара, м. Днiпро, Украiна). До створення методологii визначення залишкового ресурсу i надiйностi елементiв конструкцiй ракет космiчного призначення та стартових споруд за дiею руйнiвних термомеханiчних навантажень.
Дем’яненко А. Г., канд. техн. наук, професор; Гурідова В. О.; Клюшник Д. В. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна). Дослідження динаміки пружних об’єктів з рухомим інерційним навантаженням.
Дудик М. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Решітник Ю. В., канд. фіз.-мат. наук; Феньків В. М. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна). Асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі розділу матеріалів.
Зайцев Б. П., д-р техн. наук, с.н.с., Т.В. Протасова, канд. техн. наук (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, м. Харків, Україна). Модель і метод розрахунку нелінійних коливань стрижневого елемента з повздовжньою приповерхневою тріщиною з урахуванням місцевої втрати стійкості.

Доповідь

Козлов В.І., д-р фіз.-мат. наук, Зінчук Л.П., канд. фіз.-мат. наук (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ, м. Київ, Україна). Нелінійні коливання в’язкоелектропружної шаруватої оболонки обертання з урахуванням поперечного зсуву.

Доповідь

Леонтьєва В. В., к.ф.-м.н., доцент, Кондрат’єва Н. О., к.ф.-м.н., доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Інваріантність динамічної системи з гіроскопічною структурою при дії дисипативних сил та сил радіальної корекції з урахуванням певного нелінійного змішаного виду зовнішніх збурень.

Доповідь

Леонтьєва В. В., к.ф.-м.н., доцент, Кондрат’єва Н. О., к.ф.-м.н., доцент, С.П. Швидка, к.ф.-м.н., доцент,Єлховська Я. А., аспірант (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Дослідження керованості у дискретній динамічній математичній моделі П. Леслі та її модифікаціях.

Доповідь

Лещенко Д. Д., д-р фіз.-мат. наук, професор; Козаченко Т. Ο., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна). Еволюція рухів твердого тіла під дією нестаціонарних відновлюючого та збурюючого моментів сил.
Маланчук Н. І., Мартиняк Р.М. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна). Контактна міцність пружних тіл з поверхневою виїмкою за послідовного і простого навантаження.
Манько Н.І.-В.; Спиця О. Г., канд. фіз.-мат. наук (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Скінченноелементний аналіз напружено-деформованого стану композитної полоси при дії системи штампів.

Доповідь

Мартиняк Р. М. (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача, м. Львів, Україна), Стягар А. (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна). Числове дослідження різномасштабних задач теорії пружності для тіл з тонкими покриттями.
Микитин М. М., Середницька Х. І., Мартиняк Р. М. (Iнститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С Підстригача, м. Львiв, Україна) Взаємодія пружного півпростору і жорсткої основи під дією кругового стоку тепла.
Онишкевич В.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна), Сулим Г.Т., д-р фіз.-мат. наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна). Моделювання зношування при контакті прямокутного плоского штампа і пружної півплощини.

Доповідь

Руденко Д. О., Грищак В. З., д-р техн. наук, професор (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Гібридний асимптотико-чисельний підхід до розв’язку задач математичної фізики, які зводяться до нелінійних диференціальних рівнянь із змінними розривними коефіцієнтами.

Доповідь

Сенченков И.К., д-р физ.-мат. наук, Червинко О.П., канд. физ.-мат. наук, доцент (Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, Киев, Украина), Доля Е.В., канд. физ.-мат. наук, доцент (Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, Украина). Термонапряженное состояние многослойного вязкоупругого цилиндра при циклическом изменении температуры.

Доповідь

Середницька Х.І. (Iнститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львiв, Україна). Закриття міжфазної теплоізольованої щілини в різнорідному біматеріалi під дією стискальних зусиль і теплового потоку.

Доповідь

Слободян М. С., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Кузь І. С., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна); Білаш О. В., канд. екон. наук (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного); Шайнога М.І. (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна). Згин з розтягом пластини з отвором та системою тріщин за смугового контакту їхніх берегів.
Столярова А. В., аспірант, Гребенюк С. М., д-р техн. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Гомогенізація транстропного композиту з порожнистим волокном при поперечному розтягуванні.
Сторожук Є.А., д-р фіз.-мат. наук, професор (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна), Кудін О.В., канд. фіз.-мат. наук (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Точний розв’язок задач статики для незамкнутої тришарової циліндричної оболонки кругового перерізу.
Ткачук М. М., канд. техн. наук; Грабовський А. В., канд. техн. наук; Ткачук М. А., д-р техн. наук, професор; Саверська М. С. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна); Іщенко О. А.; Дьоміна Н. А., канд. техн. наук (Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь, Україна). Контактна взаємодія елементів конструкцій за узгодженими поверхнями: моделі, алгоритми, результати досліджень.

Доповідь

Чумак К. А., канд. фіз.-мат. наук, Мартиняк Р. М., д-р фіз.-мат. наук (Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна) Адгезійний контакт пружного тіла та жорсткої основи, текстурованої періодичною системою прямокутних виїмок.

Доповідь

Ярецька Н.О., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна). Контактна задача для попередньо напружених циліндра та шару, який жорстко закріплений із недеформованою основою.

Доповідь

Секція № 2. Прикладні задачі механіки та міцності конструкцій

Беженов С. О., канд. техн. наук, доцент (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна). Оцінювання критеріїв граничного стану матеріалів авіаційних ГТД на основі акустоемісійної моделі деградування матеріалів в умовах багатоциклової втоми.
Босаков С.В., д-р техн. наук, професор (Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь), Козунова О.В., канд. техн. наук., доцент (Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Беларусь). Статический расчет шарнирно-соединенных балок на упругом слое.
Гоменюк С. І., д-р техн. наук, професор; Грищак В. З., д-р техн. наук, професор; Сиренко В. М., канд. техн. наук (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро, Україна); Чопоров С. В., д-р техн. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Теоретико-експериментальний аналіз НДС і руйнівних напружень в баку окиснювача ракети-носія при внутрішньому тиску.

Доповідь

Грищак В. З., д-р техн. наук, професор (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна); Грищак Д. Д., канд. фіз.-мат. наук (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та оборонної техніки Міністерства оборони, м. Київ, Україна); Дьяченко Н. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна); Дегтяренко П. Г. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро, Україна). До проблеми стійкості та раціонального проектування складених підкріплених оболонкових конструкцій при статичному зовнішньому навантажені.

Доповідь

Гудрамович В. С., д-р техн. наук, професор, член-кореспондент НАН Украiни, Данiев Ю. Ф., канд. техн. наук (Iнститут технiчноi механiки НАН Украiни i Державного космiчного агенства Украiни, м. Днiпро, Украiна), Сиренко В. М., канд. техн. наук, Клименко Д. В., канд. техн. наук (Державне підприємство "Конструкторське бюро "Пiвденне iм. М. К. Янгеля"), Гарт E. Л., д-р фiз-мат. наук, професор (Днiпровський нацiональний унiверситет iм. О. Гончара, м. Днiпро, Украiна). До створення методологii визначення залишкового ресурсу i надiйностi елементiв конструкцiй ракет космiчного призначення та стартових споруд за дiею руйнiвних термомеханiчних навантажень.
Дегтяренко П. Г. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля», м. Дніпро, Україна). Напружено-деформований стан та чисельне моделювання силових конструкцій аерокосмічного машинобудування.

Доповідь

Дегтярьов М. О., (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро, Україна); Дзюба А. П., д-р техн. наук, професор (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна); Сиренко В. М., к.т.н. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро, Україна). Зниження матеріалоємності хвостових відсіків ракет-носіїв з урахуванням умов міцності, стійкості і технологічних вимог.
Дегтярьов М. О. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро, Україна); Аврамов К. В. (Інститут проблем машинобудування ім. Н. В. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна). Системний підхід до вибору характеристик міцності для проектування хвостових відсіків ракет-носіїв.

Доповідь

Дзюба А. П., д-р техн. наук, профессор (Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр, Украина), Сиренко В. Н., к.т.н. (ДП КБ «Южное», г. Днепр, Украина). Обоснование достоверности прочностных расчетов конструкций ракетно-космической техники без использования разрушающих испытаний.
Каіров О. С., д-р техн. наук, професор; Латанська Л. О., канд. фіз.-мат. наук, доцент, Каіров В. О., канд. техн. наук (Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв, Україна). Напружено-деформований стан еліпсоїдальних оболонок з отворами та приєднаними твердими тілами під дією гармонічного навантаження.
Мартиняк Р. М., д-р фіз.-мат. наук (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна); Приходько О. В., канд. фіз.-мат. наук (Запорізький металургійний коледж Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна). Задача про вдавлювання близького до плоского штампу в пружний шорсткий півпростір.

Доповідь

Morhun S., PhD (Tech), Kairov А., Dr. Tech. sciences, profеssor (Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv city, Ukraine). Numerical analysis of the gas flow influence on the gas turbine impeller forced vibration.
Сиренко В. М., к.т.н. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро, Україна). Функціональна здатність оболонкових конструкцій ракетно-космічної техніки в умовах комбінованого зовнішнього навантаження з урахуванням конструктивних, технологічних та експлуатаційних особливостей.
Стреляев Ю. М., канд. фіз.-мат. наук, Титова О. О., канд. техн. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Контакт зі зчепленням і проковзуванням циліндричного плоского штампа з заокругленим краєм та пружного півпростору.

Доповідь

Секція № 3. Експериментальні дослідження конструкцій та технічних систем.

Акимов Д. В., к.т.н., Клименко Д. В., к.т.н., Ларионов И. Ф., к.т.н (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», г. Днепр, Украина). Оценка возможности использования в составе летного изделия переходного отсека космической головной части ракеты-носителя, прошедшего нагружение при проведении статических испытаний.

Доповідь

Секція № 4. Інформаційні технології та віртуальні експерименти

Безкоровайний В. В., д-р техн. наук, професор (Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, України). Синтез моделей багатокритеріального оцінювання проектних рішень.

Доповідь

Горбенко В. І., к.ф.-м.н., доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Компʼютерне моделювання стабільності графеноподібної структури фосфіду індію.

Доповідь

Ігнатченко М. С., аспірант, Кудін О. В., к.ф.-м.н., доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Ефективна візуалізація тривимірних геометричних областей, заданих із застосуванням R-функцій.
Кобзєв В.Г., канд. техн. наук, доцент, Пономарьов Ю.В., Луценко В.О. (Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, України). Комплексні методи аналізу самоподібних структур у часових рядах споживання природного газу в умовах нестабільності.
Кобзєв В.Г., канд. техн. наук, доцент, Панфьорова І.Ю., Алкілані М. (Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, України). Елементи інформаційного та математичного забезпечення аналітичних інформаційних систем навчання та електронного урядування.
Кобзєв В.Г., канд. техн. наук, доцент, Слупська С.Ю. (Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, України). Порівняльний аналіз методів визначення пріоритетності завдань при плануванні ІТ-проектів.
Невлюдов І. Ш., д-р техн. наук, професор; Ромашов Ю. В., д-р техн. наук, доцент (Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна). Метод напівдискретизації для оптимізації програмного управління системами з розподіленими параметрами.

Доповідь

Халанчук Л.В. (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь, Україна), Чопоров С.В., д-р техн. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Дослідження генерації нерівномірних структурованих дискретних моделей двовимірних геометричних об’єктів.

Доповідь

Шейко Т. И., д-р техн. наук, професор (Институт проблем машиностроения имени А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина), Максименко-Шейко К. В., д-р техн. наук, професор (Институт проблем машиностроения имени А. Н. Подгорного НАН Украины, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина), Морозова А. И. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Україна). Математическое и компьютерное моделирование аэрокосмических объектов для реализации технологии 3D-печати.

Доповідь

Чопорова О.В., Чопоров С.В., д-р техн. наук, доцент; Лісняк А.О., канд. фіз.-мат. наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна). Оптимізація параметрів нейтронної мережі для прогнозування прогину прямокутної пластинки з круглим отвором на базі генетичного алгоритму.

Доповідь

Секція № 5. Актуальні проблеми інженерної освіти

Дем’яненко А. Г., канд. техн. наук, професор, Клюшник Д. В. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна). Сучасна інженерна освіта в Україні: стан, тенденції та перспективи.