Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Організація проведення наукових досліджень

Кафедру металургії по праву можна назвати засновником ЗІІ-ЗДІА - перший випуск спеціалістів відбувся у далекому 1965 р. За час існування кафедри металургії було підготовлено та випущено понад 2000 високоякісних спеціалістів, які на цей час займають посади керівників на провідних підприємствах країни і не тільки.
Науково-дослідницька діяльність кафедри Металургії включає наступні організаційні форми: розробку держбюджетних тем; розробку господарчо-договірних НДР; індивідуальну науково-дослідницьку роботу над темами докторських та кандидатських дисертацій; керівництво науковою роботою студентів та аспірантів; видавничу діяльність за результатами науково-дослідницької роботи.
Науково-дослідна робота викладачами кафедри виконується у відповідності з Державною програмою, програмами Міністерства освіти та науки України та тематичним планом ЗДІА за такими основними напрямками:
 • Розробка та дослідження сучасних енергоефективних технологій в металургійному виробництві.  
 • Розроблення технології та дослідження стійких високотемпературних композиційних матеріалів для авіаційної та космічної техніки.
 • Дослідження та вдосконалення процесу розподілення рудної сировини на завантажувальному пристрої доменної печі.
 • Дослідження структуроутворення триботехнічних характеристик багатокомпонентних композитів з дифузійними покриттями адаптаційного типу.
 • Дослідження механізму та теоретичні узагальнення синтезу оксидно-металовуглецевих наноматеріалів.
 • Розробка та вивчення нових багатофункціональних захисно-зміцнювальних бар’єрних шарів на графітових матеріалах.
Домінуючий напрям наукової діяльності кафедри металургії - це дослідження та удосконалення теорії і технології металургійних процесів. Завдяки наявності сучасної науково-технічної бази та діловим зв'язкам з провідними підприємствами України на цей час ведеться низка науково-дослідницьких робіт.  
Протягом 2015-2018 н.р. на кафедрі Металургії виконувалась планова бюджетна науково-дослідна робота за напрямами наукової роботи кафедри (18-1ДВ/15) на тему: «Розвиток сучасних енергоефективних технологій виробництва металургійної продукції».
Протягом 2016-2018 р.р. на кафедрі Металургії виконувалась бюджетна науково-дослідна робота (ДЗ/60-2015) на тему: «Розроблення технології та організації промислового виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах дії високих температур та агресивних середовищ для авіаційної та космічної техніки». 
Протягом 2016-2017 н.р. на кафедрі металургії виконувалась бюджетна науково-дослідна робота (18-1Д3/2016) на тему: «Розробка інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану для газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної техніки» (№ держреєстрації 0116U007400).
На кафедрі виконуються:
 • госпдоговірна науково-дослідна робота 18-1у/2014 20/2014/1175 за темою: «Консультаційні послуги з питань науки та техніки»;  
 • госпдоговірна науково-дослідна робота 18-1у/2013 за темою: «Лабораторні плавки проб на основі феросплавів» під керівництвом професора, доктора технічних наук Воденнікова С.А.; 
 • госпдоговірна науково-дослідна робота 18-1/2016 20/2016/725 за темою: «Удосконалення інтегрованої системи контрою сталеплавильного виробництва ПК «Майстер» під керівництвом доцента, кадидата технічних наук Харченка О.В.
На кафедрі Металургії  працює аспірантура та докторантура зі спеціальності 05.16.02 – «Металургія чорних і кольорових металів і спеціальних сплавів». Підготовка докторантів та аспірантів ведеться під керівництвом проф., д.т.н. Воденнікова С.А., доц., к.т.н. Скачкова В.О., доц. Воляра Р.М., доц. Бережної О.Р., доц. Нестеренко Т.М.
У 2018 р. доц. Скачков В.О. захистив докторську дисертацію на тему «Науково-технічні основи формування функціональних властивостей композиційних матеріалів на основі вуглецю». У 2018 р. йому присуджено науковий ступінь доктора технічних наук (диплом ДД № 007417 від 16.05.2018 р.).
Теми дисертаційних робіт характеризується широким спектром досліджень:
 • Розробка методів комплексної переробки породних відвалів вугільних шахт.
 • Підвищення ефективності огрудкування сипких матеріалів на основі системи розпізнавання гранулометричного складу.
 • Дослідження та удосконалення технології виробництва порошків титану високої якості методом електролізу високотемпературних титанвміщуючих розплавів.
 • Особливості технології переробки відходів титаномагнієвого виробництва.
 • Формування структури і електротехнічних характеристик металовуглецевих композиційних матеріалів.
 • Дослідження процесу отримання нітриду бору з метою підвищення виходу готової продукції.
 • Дослідження формування структури та властивостей зносостійкого композиційного матеріалу для насадки вихідної частини шнека.
 • Дослідження структури композиційного матеріалу на основі самозв`язаного карбіду кремнію для форсунок, працюючих при високошвидкісних потоках.
 • Вдосконалення та розробка теплових режимів вирощування монокристалів кремнію з метою підвищення структурного вдосконалення монокристалів.
 • Вилучення кольорових металів з мартенівського шлаку
 • Термодинамічні закономірності і особливості процесів структуроутворення при безперервному литті заготовок із срібла та його сплавів евтектичного типу.
Для здіснення досліджень використовується доволі значний спектр діючого науково-дослідницького лабораторного обладнання:
 • Електродугова піч;
 • Плазмена піч;
 • Індукційна піч;
 • Піч Таммана;
 • Агломераційний агрегат;
 • Тарільчатий гранулятор;
 • Стілоскоп;
 • Сучасне обладнання для мікроскопії;
 • Електронні іонометри та фотоколориметри.
Кафедра для виконання дослідницьких та розрахункових робіт обладнана сучасними комп'ютерами з вільним доступом до мережі Іnternet.
 

Деякі публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus

 
1.SkachkovV.A. Physicochemical Foundations of Compactification of the Porous Structure of Pyrocarbon from the Gas Phase / V.A. Skachkov, O.R Berezhnaya // Materials Science. 2015, Volume 50, Issue 4, Page 585 – 592.
2. Skachkov V.A. Specific Features of Crack Propagation Under the Conditions of Static and Low-Cycle Loading Materials Science. 2015, Volume 51, Issue 1, Page 121 – 124.
3. Скачков В.О. Усовершенствование схемы получения и очистки металлоуглеродных материалов на основе диспропорционирования / В.О. Скачков, И.Ю. Кулиш, Н.Ф. Колесник, О.Р. Бережная // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015. № 3/6 (75). С. 21-25.
4. Физико-химические основы уплотнения пористой структур пироуглеродом из азовой фазы / В.А. Скачков, О.Р. Бережная// Физико-химическая механика материалов. 2014, № 4. С.14-21.
5. Колобов Г.А. Рафинирование редких металлов и кремния / Г.А.Колобов, Т.В. Критская, А.М. Достаева, Н.В.Личконенко, В.О. Панова // Вопросы атомной науки и техники, 2017. - № 2 (108) – С. 41-45.
6. Червоный,  И. Ф. Выбор покрытия контейнера для плавки кремния/ И. Ф. Червоный, Р. Н. Воляр // Металлургическая и горнорудная промышленность, – 2015. - №3 (294).

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. Скачков В.А. Газофазные процессы в технологии высокотемпературных композиционных материалов [монография] / В.А.Скачков, О.Р.Бережная // Запорожье: ЗГИА, 2016. – 145с.
2. Скачков В.А. Високотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки [монография] / В.А.Скачков, О.Р.Бережная Ю.О.Белоконь // Запорожье: ЗГИА, 2016. – 301с.
3. Григорьев С.М. Порошковая металлургия легирующих и композиционных материалов [монография] / С.М. Григорьев, В.А.Скачков, О.Р.Бережная // Запорожье: ЗНУ, 2017. – 738с.
4. Воденніков С.А., Гаврилко С.О., Кириченко О.Г. Технологічне проектування у чорній металургії / Навчальний посібник з грифом МОНМСУ. – Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 386 с.
5. Колесник М.Ф., Кириченко О.Г. Експериментальні дослідження в металургії / Підручник. - Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – 352 с.
6. Скачков В.А. Формирование структуры и функциональных свойств композитных материалов на основе углерода: монографія / В.А.Скачков. - Запорожье, ЗГИА, 2013, - 300с.
7. Стандартизація, метрологія та контроль [Текст] / підручник для внз : [затв. М-вом освіти і науки України] / О.В. Рабинович, І.Ф. Червоний, М.О. Маняк, В.М. Бредихін, Р.М. Воляр, С.Г. Єгоров, Г.Г. Корицький, Г.А. Поляков, Г.О. Редько ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 184 с. : iл. ISBN 978-966-8462-88-7, 500 прим.
8. Нестеренко, Т.М. Теоретичні основи гідрометалургійних процесів: Підручник [Текст] / [затверджено МОНМСУ як підручник для  студентів металургійних спеціальностей вищих навчальних закладів. Гриф №1/11-1125 від 05.02.2013 р.] / Т.М. Нестеренко, І.Ф. Червоний, В.П. Грицай. − Київ: Вища шк., 2013. – 408 с. – ISBN 978-966-642-505-1.
9. Нестеренко, Т.М. Дослідження впливу попередньої обробки поверхні стружки титанових сплавів на вибір подальшої технології рециклювання [Текст] / Т.М. Нестеренко, О.М. Нестеренко // В кн. “Инновационные подходы к развитию техники и технологий”. В 2 кн. Кн.2: монография / [авт. кол.: Егоров Б. В., Косолапов А. А., Ткаченко О.Б. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 171 с. – ISBN 978-966-2769-66-1.

Статті та тези у матеріалах конференцій

 • Скачков В.А. Оценка стойкости углеродных композиционных материалов в высокоэнергетических газовых потоках / В.А. Скачков, Т.В. Критская, О.Р. Бережная // В сб. докл. 10-го Международного симпозиума «Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка» (Минск, 5-7 апреля 2017 г.) - Минск: Беларусская наука, 2017. ISBN 978-985-08-2122-5. С.550 - 558.
 • Скачков В.О. Формування структурно-механічних характеристик піролітичного графіту / В.О. Скачков, В.І. Іванов, О.Р. Бережна // Материали за ХІV международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука - 2018», 15-22 май 2018: София. «Бял ГРАД-БГ».Volume 23 С. 3 - 5.
 • Скачков В.А. Эрозионная стойкость высокотемпературных композиционных материалов в высокоэнергетических газовых потоках / В.А. Скачков, О.Р. Бережная, Д.Ю. Дзядок, А.К. Печерица // 6-я Международная конференция «Космические технологии: настоящее и будущее», г. Днепр (23 - 26 мая 2017г), КБЮ, 2017 г., С.83.
 • Скачков В.О. Оцінка стійкості вуглецевих композиційних матеріалів у високоенергетичних газових потоках / В.О. Скачков, О.Р. Бережна // Збірник наукових статей міжнародної наукової конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах - 6”, м.Київ (1–2 грудня 2016 р.). – Київ: НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 116-121.
 • Скачков В.О. Структура та властивості високотемпературних матеріалів на основі вуглецю та кераміки / В.О. Скачков, О.Р. Бережна // Матеріали інформаційно-комунікативного заходу «Наука: безпека країни та розвиток військово – промислового комплексу».- м. Київ (12 – 13 жовтня 2016р.). – Київ: МОНУ, 2016. – С. 79.
 • Нестеренко Т.М. Технологічні особливості знежирення титанової стружки [Електронний ресурс] / Т.М. Нестеренко // Матеріали ХІІІ Всеукр. науково-практ. конф. “Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра”, Київ, 21 квітня 2015 р. / [редкол.: В.С. Богушевський (відпов. ред.) та ін.].− К.: НТУУ “КПІ”, 2015. − С.673−678. − URL: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2015.pdf
 • Іванов, В.І. Массоперенос тугоплавких редких металлов при электролизе ионных расплавов [Електронний ресурс] / В.І. Іванов, Т.М. Нестеренко, І.Є. Лукошніков, В.О. Скачков // Матеріали ХІІІ Всеукр. науково-практ. конф. “Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра”, Київ, 21 квітня 2015 р. / [редкол.: В.С. Богушевський (відпов. ред.) та ін.].− К.: НТУУ “КПІ”, 2015. − С.398−411. − URL: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2015.pdf
 • Нестеренко Т.М. Про зміну морфології поверхні титанової стружки після гідрометалургійної деоксидації [Текст] / Т.М. Нестеренко // Тези доповідей ІV Міжнар. науково-практ. конф. “Титан 2016: Виробництво та використання в авіабудуванні”, Запоріжжя, 3–4 листопада 2016 р. – Запоріжжя: АТ “Мотор Січ”, 2016. – С.144–146. – ISBN 978-966-2906-61-5.
 • Іванов, В.І. Совершенствование тепловой работы туннельных печей огнеупорной промышленности [Текст] / В.І. Іванов, Т.М. Нестеренко, В.Ю. Зінченко, Ю.В. Мосейко // Матеріали Міжнар. конф. “Сучасна металургія: проблеми, задачі, рішення”, Дніпропетровськ, 28–29 квітня 2015 р. − Д.: НМетАУ, 2015. − С.171−175. – ISBN 978-617-7097-46-3.
 • Іванов, В.І. Моделирование массопереноса заряженных частиц при электролизе ионных расплавов / В.І. Іванов, В.А. Скачков, Т.М. Нестеренко // Матеріали Всеукр. науково-метод. конф. “Проблеми математичного моделювання”, Дніпродзержинськ, 27–29 травня 2015 р. − Дніпропетровськ: Біла К. О., 2015. − С.34−36.
 • Скачков, В.О. Щодо сумісності вуглецевих волокон і матриці на основі сплавів алюмінію [Текст] / В.О. Скачков, В.І. Іванов, Т.М. Нестеренко, Ю.В. Мосейко // Матеріали Х Міжнар. науково-практ. конф. “Альянс наук: Вчений – вченому”, Дніпропетровськ, 25−26 лютого 2016 р. – Дніпроперовськ: Біла К.О., 2016. − С.37−39. – ISBN 978-617-645-217-1.
 • Лукошніков, А.І. Оптимизация формы передней стенки анодного контейнера электролизера с растворимым анодом [Текст] / А.І. Лукошніков, І.Є. Лукошніков, Т.М. Нестеренко, Р.А. Кириченко // Матеріали ХІІ Міжнар. науково-практ. конф. “Альянс наук: Вчений – вченому”, Дніпро, 26−27 лютого 2018 р. – Дніпро: Біла К.О., 2018. − С.29−34. – ISBN 978-617-645-281-2.
 • Sidorenko, S.A. About the gydrometallurgical processing of chloride waste from the titanium tetrachloride production [Електронне видання] / S.A. Sidorenko, Т.N. Nesterenko, E.V. Akhinko // Збірка тез Міжнар. науково-практ. конф. “Практическое значение современных научных исследований ‛2018”, Одеса, 10-12 квітня 2018 р. – Одеса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. – С.21–23. − ІSSN 978-617-7414-38-3. − DOI: 10.21893/978-617-7414-38-3.0.

Авторські свідоцтві та/або патентів

 • Спосіб завантаження доменної печі / Громак Г.А., Безпалов Р.І., Лічконенко Н.В., Воденнікова О.С. Патент на корисну модель № 91926, Україна С21В 7/20, Бюл. № 14, 25.07.2014.
 • Охолоджувальна плита для шахтних печей / Громак Г.А., Безпалов Р.І.,  Лічконенко Н.В., Воденнікова О.С. Патент на корисну модель № 98795, Україна С21В 7/10, Бюл. № 9, 12.05.2015.
 • Патент 35367 Україна, МПК (2008) С30В 15/00. Спосіб вирощування монокристалів кремнію з розплаву / В.І. Пожуєв, Р.М.Воляр, Ю.В.Головко, С.Г. Єгоров, Є.Я. Швець – u 2008 05593; Заявл. 29.04.2008; видано 10.09.2008. Бюл. №17.
 • Патент України № 53507. МПК(2009) С30В 13/00 Спосіб визначення вмісту бору в полікристалічному кремнії /Ю.В.Реков, И.Ф.Червоный, Р.Н. Воляр, С.Г.Егоров (Україна) – u 2010 03898; Заявл. 06.047.2010; видано 11.10.2010. Бюл. № 19.

08.02.2019 15:27