Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Основний напрям наукової діяльності кафедри металургійного обладнання – «Удосконалення металургійного обладнання з метою підвищення техніко-експлуатаційних показників та методів його подання при викладанні профілюючих і спеціальних дисциплін» повністю відповідає підготовці студентів кафедри за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Діяльність кафедри спрямована на впровадження у виробництво проектних та наукових розробок, створених на кафедрі на основі результатів наукових досліджень співробітників кафедри.

Науково-дослідницька діяльність кафедри металургійного обладнання здійснюється відповідно до розробленого плану наукової роботи і включає наступні організаційні форми:

  • розробку держбюджетних тем;
  • розробку господарчо-договірних НДР;
  • індивідуальну науково-дослідницьку роботу над темами докторських та кандидатських дисертацій;
  • керівництво науковою роботою студентів та аспірантів;
  • видавничу діяльність за результатами науково-дослідницької роботи.

В теперішній час на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Дослідження суміщених процесів розливання-кристалізації і обробки металів тиском для виготовлення суцільних і порожнистих заготовок подвійного призначення» (№ ДР 0118U001090) (2018-2019 рр.) під керівництвом д.т.н., с.н.с. Огінського Й. К. В цілому, стан наукової роботи кафедри за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» можна визнати задовільним і таким, що відповідає критеріям ЗВО. Тематичний план науково-дослідних робіт (НДР) кафедри металургійного обладнання наведено в таблиці 7.1.

Результати науково-технічних (експериментальних) розробок кафедри публікуються у фахових журналах та інших наукових виданнях. Крім того, результати науково-дослідних робіт обговорюються на міжнародних та національних науково-технічних конференціях. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів обговорюються на наукових семінарах кафедри металургійного обладнання.

За останні 5 років було опубліковано 48 наукових статей у фахових виданнях України, 3 наукових статті з цитуванням у наукометричних базах Scopus / Web of Science, 119 тез доповідей на конференціях та отримано 10 патентів України.

З метою активізації діяльності викладачів кафедри в оприлюдненні наукових досліджень та публікацій в наукометричних базах та підвищення рівня їх цитованості, здійснення моніторингу публікаційної активності та підвищення загального рейтингу ЗДІА, кафедра металургійного обладнання ідентифікувала зареєстрованих викладачів у міжнародній реферативній базі даних Google Scholar, глобальному реєстрі науковців ORCID та наукометричних базах Scopus / Web of Science.

Кафедра підтримує творчі наукові зв’язки з Національною металургійною академією України (м. Дніпро).

Обов’язковою частиною науково-дослідної роботи кафедри є участь студентів в роботі наукових конференцій різних рівнів та публікація результатів досліджень. Студенти приймають участь у наукових розробках кафедри. Елементи наукових досліджень присутні також в курсових роботах та рефератах студентів молодших та старших курсів, що створює потенціал для подальшого розвитку студентської науки, збільшення кількості опублікованих наукових праць.

Тільки займаючись науковою роботою молодь може реалізувати свій науковий потенціал, крім того, участь студентів в наукових дослідженнях, дозволяє виявити творчий підхід до навчального процесу та визначити кандидатів до вступу в аспірантуру.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів кафедри металургійного обладнання є:

  • оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене засвоєння програмного матеріалу;
  • навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових задач, стилю й навичкам праці в наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи, сприяння успішному вирішенню актуальних наукових задач.

Науково-дослідна робота магістрантів складається із науково-дослідної роботи, яка є складовою частиною навчального процесу і науково-дослідної роботи, що виконується в позанавчальний час. Науково-дослідна робота магістрантів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Металургійне обладнання», яка включається в навчальний процес, передбачає: виконання завдань, курсових робіт, які містять в собі елементи наукових досліджень; виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру під час переддипломної практики; вивчення теоретичних основ, методики, виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту та обробки даних.

Магістранти кафедри металургійного об приймають активну участь у наукових гуртках, їх дослідження проводяться у рамках наукових тем кафедри. Магістранти, які проявили здібності при проведенні науково-дослідної роботи і досягли успіхів (відзначені в конкурсах, олімпіадах тощо), мають переваги при вступі до аспірантури, стажуванні у провідних наукових центрах України та за кордоном.

Теоретичні та практичні навички з наукових досліджень магістранти набувають при виконанні курсових робіт та випускної кваліфікаційної роботи, під час проходження виробничої і переддипломної практик. Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт розробляється викладачами кафедри. Ознайомившись з тематикою наукових робіт, магістрант має можливість самостійно обрати тему дослідження, а також запропонувати власну тему з обґрунтуванням її актуальності. Серед вимог до змісту наукової роботи слід відзначити наступні: актуальність теми, відповідність сучасному стану проблеми та перспективам їх розвитку, практичним завданням; опрацювання і критичний аналіз видань (монографій, довідкових, періодичних, методичних, тощо) з даної проблеми; характеристика проблеми дослідження; чітка характеристика об’єкту, предмету, мети, завдань, методів дослідження, опис та аналіз фактів, узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки, практичні рекомендації.


19.02.2019 15:24