Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Основний напрям наукової діяльності кафедри «Промислового та цивільного будівництва» – «Системотехніка організаційно-технологічних та логістичних досліджень рухом потоків (матеріальних, фінансових, інформаційних і трудових) з розробкою ресурсозберігаючих рішень відновлення, реконструкції і зведення будівель і споруд» повністю відповідає підготовці студентів кафедри за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво тв. цивільна інженерія». Мета досліджень – розробку та удосконалення організаційно–технологічних рішень будівельно-відновлювальних робіт з використанням ресурсно-та енергозберігаючих технологій. Діяльність кафедри спрямована на впровадження у виробництво проектних та наукових розробок, створених на кафедрі на основі результатів наукових досліджень співробітників кафедри.

Науково-дослідницька діяльність кафедри Промислового та цивільного будівництва здійснюється відповідно до розробленого плану наукової роботи  і включає наступні організаційні форми:

 • розробку держбюджетних тем;
 • розробку господарчо-договірних НДР;
 • індивідуальну науково-дослідницьку роботу над темами докторських та кандидатських дисертацій;
 • керівництво науковою роботою студентів та аспірантів;
 • видавничу діяльність за результатами науково-дослідницької роботи.

Науково-дослідницька діяльність кафедри планується та виконується за такими основним напрямками:

 1. Наукові основи будівельної логістики
 2. Системотехнічні основи вироблення оптимальних організаційно-технологічних рішень будівельного виробництва.
 3. Технології відновлювання експлуатаційної придатності м’яких покрівель бітумно-полімерними композиційними матеріалами
 4.  Інноваційні напрями концепції удосконалення організаційно-технологічних циклів в будівельному виробництві.
 5. Розробка та удосконалення організаційно-технологічних рішень будівництва та реконструкції будівель.
 6. Дослідження інноваційних технологій вирівнювання нахилених будівель і споруд.
 7. Технологія підсилення основ споруд горизонтальними бурозмішувальним армуванням ґрунтів.

Більшість результатів науково-дослідних робіт використовуються в навчальному процесі в лекціях зі спеціальних дисциплін, в курсовому та дипломному проектуванні.

В науковій діяльності беруть участь студенти, що дозволяє кафедрі проводити відбір обдарованої молоді для подальшого навчання в  аспірантурі.

Наукові школи, які сформувалися на кафедрі, дозволяють готувати спеціалістів вищої кваліфікації.

Станом на 01.01.2018 р. на кафедрі працюють над кандидатськими дисертаціями 4 аспіранта, 1 старший викладач та 1 асистент під керівництвом зав. кафедри, проф., д.т.н. Арутюнян І.А., проф., д.т.н. Павлов І.Д., проф., к.т.н. Бичевого П.П. та доц., к.т.н. Мальованого І.В.

За період 2013 – 2018 рр. викладачами кафедри було захищено 1 докторська дисертація та 1 кандидатська дисертації:

 • 2017 рік – Арутюнян І.А.
 • 2017 рік – Юхименко А.І.

Співробітниками кафедри опубліковано 4 навчальних посібників з  грифом МОНУ, 5 монографій, видано більше 20 навчальних та навчально-методичних посібника  і більше 100 методичних вказівок.

Викладачі кафедри «Промислового та цивільного будівництва» беруть активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, за результатами яких публікуються тези. В таблиці 7.1 представлена кількість публікацій та довідок про впровадження результатів наукових досліджень викладачів кафедри «Промислового та цивільного будівництва».

Таблиця 1 – Публікації та довідки про впровадження результатів наукових досліджень викладачів кафедри «Промислового та цивільного будівництва»

Найменування

Роки

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Наукові статті

31

14

6

17

9

11

2

Тези

14

18

17

15

23

15

2

Довідки про впровадження

1

1

-

-

3

-

 

Кафедра підтримує творчі наукові зв’язки з Київський національний університет будівництва та архітектури, Запорізьким Національним Університетом, Придніпровської державної академією будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ), Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна ( м. Дніпропетровськ).

Під керівництвом викладачів кафедри впродовж навчання студенти приймають  участь у науково-дослідницькій роботі, що створює потенціал для подальшого розвитку студентської науки. Елементи наукових досліджень присутні і обов’язкові в кваліфікаційних роботах.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів кафедри «Промислового та цивільного будівництва» є:

 • оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене засвоєння програмного матеріалу;
 • навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових задач, стилю й навичкам праці в наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи, сприяння успішному вирішенню актуальних наукових задач.

В таблиці 2 представлена інформація про наукові результати студентів з викладачами кафедри «Промислового та цивільного будівництва»,  які отримані в ході виконання дослідних робіт та оприлюднені на міжнародних і науково-практичних конференціях.

Таблиця 2 – Публікації про результати наукових досліджень  викладачів кафедри «Промислового та цивільного будівництва» зі студентами

Показник

Роки

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Участь магістрів в конференціях, чол.

19

13

6

10

35

68

2

Статті

-

-

-

-

2

-

Роботи відповідають науковим напрямам кафедри, що дає можливість продовжувати навчання в аспірантурі. Результати наукових досліджень студентів проходять апробацію на наукових конференціях.

На сьогоднішній день Запорізькою державною інженерною академією укладено договори про співробітництво із вищими навчальними закладами Білорусі, Болгарії, Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Румунії, Таджикистану, Туреччини, а також з українськими та закордонними компаніями щодо організації стажування, підвищення кваліфікації, проведення наукових досліджень тощо за кордоном. Зокрема ЗДІА співпрацює з Американським фондом імені Фулбрайта, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), програмами Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ та HORIZON 2020.

В ЗДІА регулярно проводяться презентації програм стажування та навчання за кордоном для студентів та співробітників академії, зустрічі з представниками компаній та безпосередньо з учасниками програм.

Завдяки роботі академії в сфері міжнародного співробітництва учасники освітнього процесу ЗДІА мають можливість брати участь у наступних формах академічної мобільності: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування; участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення кваліфікації. Так, протягом 2017 року семеро представників ЗДІА здійснили закордонні відрядження до Греції, Польщі, Словаччини, Бельгії з метою підвищення кваліфікації, проходження практики, мовного та наукового стажування та участі у міжнародних конференціях. Вже другий навчальний рік поспіль магістри академії проходять навчання у Вищій школі управління охороною праці (м. Катовіце, Польща) за програмами подвійних дипломів.

Протягом 2014-2017 року на базі ЗДІА були організовані та проведені наступні міжнародні науково-практичні конференції: «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» (25-27 вересня 2014 року); інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний вимір» (25 листопада 2016 року); «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» (21-23 вересня 2017 року) тощо.

В ЗДІА проводяться зустрічі студентів з представниками міжнародних фондів та організацій академічного обміну. В рамках співробітництва з Фондом ім. Фулбрайта планується участь у конкурсі з отриманням гранту (академія вже мала такий досвід у 2005 році), а також пропонується навчання в магістратурі та аспірантурі в ВНЗ США. Варто наголосити, що програми є безкоштовними для українських студентів та молодих вчених із виплатами стипендій, але студенти повинні мати високий рівень володіння іноземною мовою та значні професійні досягнення.

Щорічно викладачі академії беруть участь у семінарах DAAD (Німецька служба академічних обмінів) з підвищення рівня викладання іноземної мови. Зокрема DAAD пропонує навчання у ВНЗ Німеччини(Aufbaustudium або Masterprogramm) та присвоєння ступеню «Diplom» або «Master».

З 2012 року Запорізька державна інженерна академія співпрацює з Вищою школою інформатики, управління та адміністрації в Варшаві (Польща). Укладено Договір про співробітництво, метою якого є встановлення співпраці і розвиток академічного обміну в сфері освіти й науки.

У жовтні 2012 року представники ЗДІА взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», в рамках якої відбулася спеціальна сесія - День проектів Темпус. У грудні 2012 р. та в січні 2013 р. представники академії відвідали інформаційні дні та семінари Національного Темпус-офісу в Україні.

Крім того, в листопаді 2012 року представники науково-педагогічного складу ЗДІА відвідали виставку «Освіта за кордоном» (в Українському Домі, м. Київ), на якій зустрівся з представником Центру Менеджменту м. Іннсбрук (MCI Management Center Innsbruck) пані Іриною Кордон. MCI - вищий учбовий заклад у сфері підприємництва, що пропонує міжнародні програми підготовки бакалаврів і магістрів у сферах: економіка і суспільство, технологія і наука про живу природу тощо. Також відбулася зустріч з представником Інституту сприяння економіки (WIFI) (Австрія, Відень).

12 квітня 2013 року начальник відділу міжнародних зв’язків ЗДІА брала участь у зустрічі з аташе з питань освіти, науки і співробітництва Посольства Франції в Україні месьє Тьеррі Дорном, який прибув до Запоріжжя з метою налагодження міжвузівського співробітництва з ВНЗ Франції. Месьє Дорн ознайомив учасників зустрічі з можливостями навчання, стажування та проведення наукових досліджень у ВНЗ Франції. Зокрема наголосив, що більш детальну інформацію про необхіднідокументи та стипендіальні програми можна отримати на сайті Посольства Франції в Україні та в офісі «Альянс франсез».

15 квітня 2013 року представники відділу міжнародних зв’язків ЗДІА мали змогу ознайомитися з Проектом «Освіта без кордонів» - це проект Центральноєвропейської Академії навчань та Сертифікації (СЕА8С, РП), яка має повноваження надавати послуги з набору студентів на навчання до ВНЗ Польщі.

6 листопада 2014 р. за підтримки Запорізької торгово-промислової палати, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ) у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Національною Радою Торгівлі Швеції відбулося засідання круглого столу: «Всесвітня торговельна система: сучасна діяльність СОТ та її вплив на бізнес».

Протягом декількох років Запорізька державна інженерна академія підтримує тісні контакти з Вюрцбурцьким технічним університетом, Американською організацією «Волонтери планети», Товариством «Захід- Схід» та «Знання». Представники Американської організації «Волонтери планети» восени та навесні приймають активну участь в навчальному процесі з вивчення англійської мови, результатом якої є можливість студентів спілкуватися з носіями мови, отримання великого об’єму краєзнавчої інформації, а також інформації зі спеціальності, оскільки запрошуються спеціалісти з викладання англійської мови, економіки та менеджменту, інженерних наук.

В рамках проголошеного Року англійської мови в Україні в квітні 2016 року ректор Запорізької державної інженерної академії В.А. Банах зустрівся з директором запорізького центру іноземних мов «Поліглот» Оксаною Козуб, менеджером з міжнародних екзаменів Юлією Горбенко, консультантом Екзаменаційного департаменту Кембриджського Університету Дариною Сижук та методистом видавництва Cambridge University Press Анною Шовкалюк.

Під час зустрічі обговорювалось питання вивчення студентами ЗДІА англійської мови на високому рівні, що в подальшому вплине на їх конкурентоспроможність на світовому ринку праці та необхідність у зв’язку з цим підвищення кваліфікації викладачів.

Результатом зустрічі стала домовленість про підписання договору, в рамках якого на базі ЗДІА буде створено офіційний Центр підготовки до складання кембриджських іспитів.

З вересня 2016 року відповідно до україно-норвезького проекту «Професійної перепідготовки військовослужбовців ЗС України»  відбулося Офіційне відкриття курсів підвищення кваліфікації в рамках програми з професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей на цивільні спеціальності, які користуються попитом на ринку праці України з метою підняття їх професійної конкурентоспроможності. Проект виконується відповідно до Договору між Інститутом м. Будо (Королівство Норвегія) і Міжнародним фондом соціальної адаптації (Україна).

Отже, кафедра «Промислового та цивільного будівництва» з моменту свого створення і до сьогодні, постійно працює в напрямку підвищення рівня науково-дослідної роботи. Про це свідчить динаміка публікацій наукових розробок в наукових виданнях, активна участь в науково - практичних конференціях. Значна увага приділяється підвищенню рівня кваліфікації викладачів, підготовці наукових кадрів.

Міжнародні зв’язки кафедри «Промислового та цивільного будівництва» Запорізької державної інженерної академії характеризуються активною участю співробітників кафедри в роботі міжнародних наукових конференцій та публікацією статей в міжнародних збірниках.

На сучасному етапі кафедра «Промислового та цивільного будівництва» продовжує традиції підготовки висококваліфікованих магістрів для промислових підприємств Запорізького регіону та інших регіонів України, про що свідчить значний попит на випускників кафедри «Промислового та цивільного будівництва» та надання їм переваг при працевлаштуванні.


21.02.2019 14:32