Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Наукова діяльність кафедри ведеться в рамках декількох загальнодержавних наукових тем: «Трансформаційні процеси переходу від інформаційного суспільства до «smart- суспільства» в Україні та світі та їх вплив на розвиток людського капіталу» (наук. керів. Воронкова В.Г.).

З 2015 по 2017 рр. виконувалась науково-дослідна робота з держбюджетної комплексної теми «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації» (0115U002343) (наук. керів. – д.філософ.н., проф. Воронкова В.Г.).

Колектив кафедри працює над темою «Напрями удосконалення інноваційних технологій при викладанні дисциплін соціально-економічного циклу в умовах інформаційного суспільства».

На кафедрі відкрита аспірантура з спеціальності Менеджмент 073, де навчається Ганцовський О.А., Бугайчук О.В., Журавель К.О.

 • На кафедрі з 2013 по 2015 рр. захистилися:
 • Швець Д.Є. (2013) – доктор соціологічних наук
 • Нікітенко В.О. (2013 р.) – кандидат філософських наук
 • Постол О.Є. (2014) – доктор політичних наук
 • Максименюк М.Ю. (2015) – кандидат філософських наук
 • Осипенко Л.О. (2015) – кандидат філософських наук (здобувач)

На кафедрі Менеджменту організацій та управління проектами у 2019 році захистилися: 1. Муц Луай Файсал - доктор наук з державного управління за спеціальністю 250002 "Механізми державного управління" 2. Ажажа Марина Андріївна - доктор наук з державного управління за спеціальністю 250002 "Механізми державного управління"


Кафедра щорічно проводить конференції

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25- річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами» Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України». 23-24 вересня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». 23-24 листопада 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства». 23-24 травня 2018 р..
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства». 26 -27 квітня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція. «Концептуальні та практичні засади становлення і розвитку smart-освіти як чииника формування smart-культури в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «smart-суспільства». 19-20 грудня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична мультидисциплінарна інтернет-конференція «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства. 26 листопада 2018 р.
 • Колектив кафедри постійно приймає участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos» (2016, 2017, 2018), в Маіямпольській колегії (Маріямополе, Литва), з якою підтримує тісні міжнародні зв’язки.
 • Щорічно проходить науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів.

Видається збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». Журнал входить до багатьох наукометричних баз даних: Ulrich's Periodicals Directory; EBSCO; Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat; ResearchBib; Directory of Open Access Journals (DOAJ); INDEX COPERNICUS (ПОЛЬЩА); Science Library Index; Philpapers; ESJI; Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI); ROAD, CrossRef та 48 бібліотек світу. Всі статті отримують номер DOI.

«Humanities Studies» - науковий часопис, що видається Запорізьким національним університетом у співпраці з Маріямпольською колегією (Литва), що є продовженням випуску збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» (9№23925-13765ПР від 23.04.2019) з 2019 року. Головний редактор – доктор філософських наук, професор Воронкова В.Г.

«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» було трансформовано у «Humanities Studies», редколегія якого продовжує концепцію попереднього видання. E-mail: humstulies.com.ua

«Humanities Studies» є рецензованим часописом з відкритим доступом, який зорієнтований на публікації праць вчених з актуальних питань гуманітарних наук. Як наукове видання, «Humanities Studies» презентує самі найсучасніші дослідження з питань гуманітарних наук та знайомить зі структурою філософського знання - соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, історії філософії, філософії освіти, філософії науки та техніки.

«Humanities Studies» як науковий часопис є міжнародним виданням, в якому аналізуються сучасні проблеми зарубіжного досвіду у подальшому розвитку суспільного життя, що дає змогу по-новому поглянути на повсякденну реальність, в майбутньому ми бачимо зростання креативного складника у різних сферах діяльності, включаючи соціальну та економічну. Незабаром саме від нього залежатиме організація робочих місць, економічна ситуація на ринку й розвиток міст, що вимагає дієвості нових філософських концептуальних підходів.

Підготовлено колективні монографії:

 1. Під ред. д.філософ.н., проф. Воронкової В.Г. Управління проектами: наукова монографія // Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015. 324 с.
 2. Воронкова В.Г., Соснін О.В., Максименюк М.Ю., Нікітенко В.О. Філософія інформаційно-комунікаційного суспільства: теоретико-методологічний контекст. Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя, ЗДІА, 2016. 276 с.
 3. Воронкова В.Г. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та праксеологічні виміри. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. 290 с.
 4. Під ред. В.Г.Воронкової. Інфрормаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: [колективна монографія]. Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. 282 с.
 5. Публічне управління та адміністрування в інформаційному суспільстві: вітчизняний і зарубіжний досвід // За заг. ред.. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхарт. Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗІА, 2017. 602 с.

Підготовлено персональні монографії:

 • Муц Луай Файсал. Формування та реалізація державної міграційної політики: монографія. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. 418 с.
 • Ажажа М.А. Державне управління модернізацією вищої освіти в Україні: монографiя. Запорiжжя: Класичний приватний унiверситет, 2019. 427 с.

Підготовлено словник: Воронкова В.Г. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін.]. Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. 687 с. (терміни)


05.06.2020 13:23