Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Команда провідних фахівців факультету включає:

  • 2 академіка;
  • 5 докторів наук, професорів;
  • 26 кандидатів наук, доцентів.

На факультеті здійснюється підготовка 4 аспірантів для отримання наукової ступені доктора філософії. У 2018 р. співробітниками факультету захищено 2 докторські дисертації: професора Глущевського В‘ячеслава Валентиновича, професора Меліховой Тетяни Олегівни, докторська дисертація доцента Клопова Івана Олександровича запланована до захисту на травень 2019 року.

Основними напрямками наукової співпраці є реалізація сумісних наукових проектів з провідними навчальними закладами (міжнародні конференції, круглі столи, семінари, інші форми наукових дискусій): Генеральне Консульство Республіки Польща в Україні в Харкові; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ); Національний університет «Києво–Могилянська Академія»; Національний інститут стратегічний досліджень (м. Київ); Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ); Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя; НТУ «Дніпровська політехніка»; Дніпропетровський Науково – дослідний інститут судових експертиз; Центрально–Європейський університет м. Кошице (Словаччина); Словацький сільськогосподарський університет (Словаччина); Польсько–українська парламентська група;  Університет управління охороною праці в Катовіцах (Польща); Економічний університет Варна (м. Варна, Болгарія); Університет національної і світової економіки (м. Софія, Болгарія); Університет прикладних наук (Латвія); Маріямпольська колегія (Литва); Міжнародний коледж Мохок (Канада); Тбіліський державний університет (м. Тбілісі).

Особливу увагу у наукових дослідженнях займає підготовка колективних монографій з актуальних проблем економіки, фінансів, менеджменту та державного управління – «Екологічний вектор модернізації економіки та освіти – європейський контент сталого розвитку регіонів; «Сучасні тенденції та перспективи формування нової траєкторії україно-польського співробітництва в умовах євроінтеграції» (під редакцією проф. Метеленко Наталі Георгіївни); «Інформаційне суспільство в світі та Україні»; «Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства» (під редакцією проф. Воронкової Валентини Григорівни).

Студенти, аспіранти, викладачі опубліковують власні наукові дослідження у фахових збірниках наукових праць «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії», «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»,  що періодично випускаються та які включено до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». В даний час співробітниками кафедр проводиться активна робота щодо перереєстрації збірників для виключення їх до Переліку наукових фахових видань України до категорії «В».

Для здійснення наукових досліджень,  спрямованих розвиток економіки промислового регіону м. Запоріжжя, співробітниками факультету виконуються роботи в межах держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт:

Держбюджетна НДР «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації". Науковий керівник - д.філос.н., проф. Воронкова В.Г.  Результати дослідження використовуються  у   діяльності  Запорізької обласної  держадміністрації та Запорізької облради для формування концепції сталого  розвитку Запорізького регіону в умовах глобалізації та євроінтеграції.

«Міждисциплінарні дослідження взаємодії людини, медіа, суспільства в контексті переходу до smart-суспільства та INDYSTRY.4» (2019-2021).Науковий керівник - д.філософ. н., проф. В.Г. Воронкова.  Проект отримав 59 балів на засіданні секції  за фаховим напрямом 20 «Соціально-історичні науки»

Госпдоговірні науково-дослідні роботи під керівництвом д.е.н., професора Метеленко Наталі Георгіївни, д.е.н., доцента Меліховой Тетяни Олегівни, спрямовані на розвиток організаційно-економічних механізмів управління промисловими підприємствами.

Науковцями факультету отримані свідоцтва на інтелектуальну власність – науковий твір «Сучасна практика та фінансові процедури ліквідації та банкрутства підприємства» (виконавець -проф. Метеленко Н.Г.); науковий твір «Концептуальна модель та контрольні індикатори оцінювання рівня фінансової безпеки в системі економічної безпеки промислового підприємства» (виконавці  -проф. Метеленко Н.Г., доц. Сіліна І.В., доц. Шапуров О.О.).


26.02.2019 11:24