Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Пошук біологічно активних речовин синтетичного та природного походження, вивчення їх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності

Викладачі та аспіранти кафедри ведуть дослідження за загально кафедральним напрямом «Пошук біологічно активних речовин синтетичного та природного походження, вивчення їх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності». Наукова діяльність на кафедрі реалізується згідно з «Концепцією організації науково-дослідної роботи» і є невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Закону України «Про освіту», Статуту університету, нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.

За період 2015-2019 рр. виконувалось 3 теми науково-дослідної роботи в межах основного робочого часу викладачів: «Розробка методик аналізу в біології та хімії, що базується на фізико-хімічних методах» (науковий керівник к.х.н., доц. Луганська О.В.), «Фізико-хімічні передумови створення харчових добавок для продуктів харчування з прогнозованими властивостями» (науковий керівник к.х.н., доц. Лашко Н.П.), «Організація навчального процесу в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України» (науковий керівник доц., к.пед.н. Перетятько В.В.).

Більше 35 методичних розробок

За останні п’ять років кафедрою хімії було надруковано більше 35 навчально-методичних видань, 5 монографій, більше як 105 статей в фахових журналах, в тому 25 статей в журналах, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, отримано 15 патентів, взято участь у більш як 170 Міжнародних, Всеукраїнських конференціях, симпозіумах, з’їздах.

Держбюджетні теми

Викладачами кафедри виконувались держбюджетні теми: 6/06 «Синтез біологічно активних речовин на основі N- та S-заміщених сірковмісних амінокислот та їх аналогів» (2006-2008 рр., керівник – професор Л.О. Омельянчик), 6/09 «Синтез та властивості гетерилгідразонів оксосполук» (2009-2011 рр., керівник – професор Л.О. Омельянчик), 6/12 «Створення біологічно активних речовин на основі N- та S-заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів» (керівник – професор Л.О. Омельянчик), 6/15 «Створення біологічно активних речовин на основі S-заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук» (керівник – професор Л.О. Омельянчик). Наукові дослідження по синтезу, комп’ютерному прогнозу і вивченню фізико-хімічних і біологічних властивостей похідних шестичленних азотовмісних гетероциклів виконуються на базі лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин (керівник лабораторії – професор О.А. Бражко). На сьогодні на кафедрі реалізується тема «Раціональний дизайн S,N-модифікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів (№ 0119U000226) за керівництва доцента Корнет М.М. (конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (МОН України, 2018)).

На кафедрі хімії ЗНУ розробляються лабораторні регламенти синтезу препаратів, вивчаються їх фізико-хімічні властивості, матеріали досліджень використовуються в підготовці лекцій, програм з спецкурсів кафедри, в дисертаційних та студентських науково-дослідних роботах. Методи синтезу та результати біологічного скринінгу впроваджено в навчальний процес кафедр Запорізького державного медичного університету, КВНЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР та кафедр біологічного факультету ЗНУ, в роботу медичного центру ДП «Івченко-Прогрес».

Наукова школа

Наявність на кафедрі кадрів вищої кваліфікації дозволила створити наукову школу з напрямку біоорганічної хімії під керівництвом Л.О. Омельянчик. Це дозволило захистити одну докторську (Бражко О.А., 2005 р.) та 8 кандидатських дисертацій (Новосад Н.В. – 1998 р., Завгородній М.П. – 2004 р., Генчева В.І. – 2008 р., Лабенська І.Б. – 2010 р., Корнет М.М. – 2012 р., Петруша Ю.Ю. – 2012 р., Бражко О.О. – 2016 р., Карпенко Ю.В. – 2019 р.). Кандидатська Перетятько В.В. (2006 р.) була захищена за напрямом 13.00.09 «Теорія навчання». Захист ще 1 кандидатської дисертації (Євлаш А.С.) планується протягом 2020-2023 р. На кафедрі хімії відкрито аспірантуру зі спеціальності 02.00.10 – «Біоорганічна хімія», планується відкриття аспірантури зі спеціальності 02.00.02 «Аналітична хімія».

Підвищення кваліфікації викладачів

Підвищення кваліфікації викладачів проводиться з використанням таких форм, як стажування на кафедрах інших провідних вищих навчальних закладів спорідненого профілю ІV рівня акредитації, Академії наук України, навчання на факультеті підвищення кваліфікації, надання творчих відпусток, захист кандидатських та докторських дисертацій. Зокрема у 2015-2018 рр. стажування проходили: к.фарм.н., доц. Панасенко Т.В. (посвідчення № 89-400-172 від 06.05.2016., каф. органічної та біоорганічної хімії ЗДМУ), д.фарм.н., проф. Омельянчик Л.О. (посвідчення № 462 від 20.04.15; каф. біологічної хімії та лабораторної діагностики ЗДМУ; свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1212-17 від 25 травня 2017 р., Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти), к.п.н., доц.. Перетятько В.В. (посвідчення № 549 від 01.12.16, каф. фізколоїдної хімії ЗДМУ), д.б.н., проф. Бражко О.А. (посвідчення № 667/94 від 27.12.2017, кафедра органічної та біоорганічної хімії ЗДМУ), к.х.н., доцент Лашко (посвідчення № 548 від 01.12.2016, кафедра фізколоїдної хімії ЗДМУ), к.х.н., доцент Луганька О.В. (посвідчення № 595 від 15.04.2017, кафедра аналітичної хімії ЗДМУ). У 2018 році підвищення кваліфікації на базі ЗДМУ проходили доценти Генчева В.І., Петруша Ю.Ю., Корнет М.М., Синяєва Н.П. Викладачі кафедри активно вивчають іноземні мови на базі Центру вивчення іноземних мов ЗНУ.

Атестація наукових кадрів

Співробітники кафедри залучаються до рецензування наукової та навчально-методичної літератури, виступають в якості офіційних опонентів до захисту кандидатських та докторських дисертацій, а також в інших формах залучаються до процедури атестації наукових кадрів в Україні. Деякі із представників кафедри досить активно залучаються МОН України в якості експертів при проходженні процедури ліцензування та акредитації ВНЗ України. Окрім того активною є участь співробітників кафедри у регіональних фахово-аналітичних заходах, які проводяться за ініціативою органів державної влади.

Статті у наукометричних базах Scopus та Web of Science

 1. Brazhko O.A., Luganska O.V. A descrição matemática do desempenho eletroanalítico do compósito poli(alaranjado da acridina)-oxihidróxido de vanádio na detecção eletrorredutiva da entacapona . The Revista Colombiana de Ciencias Químico - Farmacéuticas. 2019. Т. 48. № 2. C. 455-466. дочірня база Web of Science – SciELO Citation Index
 2. Brazhko O.A., Luganska O.V. A descrição matemática do desempenho eletroanalítico do compósito poli(alaranjado da acridina)-oxihidróxido de vanádio na detecção eletrorredutiva da entacapona . The Revista Colombiana de Ciencias Químico - Farmacéuticas. 2019. Т. 48. № 2. C. 455-466. дочірня база Web of Science – SciELO Citation Index
 3. Murlykina M.V., Kolomiets O.V., Kornet M.M., Sakhno Y.I., Desenko S.M., Dyakonenko V.V., Brazhko O.А. Doebner-type pyrazolopyridine carboxylic acids in an Ugi four-component reaction. Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2019. № 15. Р. 1281-1288. Scopus, Web of Science
 4. Лашко Н.П., Деревянко Н.П., Чаусовський Г.О., Бражко О.А. Influence of light factor on kinetics of oxidation reactions of vegetable oils. Food Science and Technology. 2019. № 3. Р. 54-62. Web of Science
 5. Martynenko Y.V., Antypenko O.M., Brazhko O.A., Labenska I.B., Kovalenko S.I. Directed search of biologically active compounds among hydrogenated isoindolylalkyl(alkylaryl-,aryl-)carboxylic acids with quinazoline fragment that modify the Carbohydrate Metabolism: Design, synthesis and modification. Acta Chimica Slovenica. 2019. Vol. 66 (1). Р. 145-154. Scopus, Web of Science
 6. Hryhoriev S., Petryshchev A., Sinyaeva N., Yurchenko A., Kvitka S., Borisov V., Vlasiuk V., Tsymbal B., Borisova S. Studying the physical-chemical properties of alloyed metallurgical waste as secondary resourcesaving raw materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 4/12 (94). С. 43-48. Scopus
 7. Tkach V.V., Ivanushko Ya.G., Lukanova S.M., Kushnir M.V., de Oliveira S.C., Ojani R., Luganska O.V., Yagodynets ́ P.I. Evaluación teórica del desempeño del electrodo, modificado por el oxihidróxido de cobalto (III) en la detección del ácido úrico . Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmaceuticas. 2018. Vol. 47(2). Р. 289-300. дочірня база Web of Science – SciELO Citation Index
 8. Tkach V.V., Ivanushko Ya.G., Lukanova S.M., Romaniv L.V., de Oliveira S.C., Ojani R., Luganska O.V., Yagodynets ́ P.I. A descrição matemática da análise eletroquímica do fármaco hidroxizina em soluções ácidas sobre um ácido sulfônico, baseado num polímero condutor. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmaceuticas. 2018. Vol. 47(2). Р. 121-133. дочірня база Web of Science – SciELO Citation Index
 9. Hryhoriev S., Petryshchev A., Shyshkanova G., Zaytseva T., Frydman O., Petrusha Yu., Andreev A., Katschan A., Lazutkin M., Sinyaeva N. Determining the patterns of phase and structural transformations at carbonthermal reduction of molybdenum concentrate . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/12 (92). С. 27-32. Scopus
 10. Григор’єв С.М., Петрищев А.С., Шишканова Г.А., Зайцева Т.А., Фридман О.Д., Крупєй К.С., Андрєєв А.М., Качан О.І., Петруша Ю.Ю., Степанов Д.М. A study of environmentally friendly recycling of technogenic chromium and nickel containing waste by the method of solid phase extraction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1/10 (91). С. 44-49. Scopus
 11. Karpenko Y.V., Omelyanchik L.O., Samura О.А., Omelyanchik V.N. Synthesis and study of the «acute toxicity vs. Structure» dependence of new hybrid 1,3,4-oxadiazole-2-thione with acridine-9(10h)-one. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2018. № 4. Р. 5-13. Scopus
 12. Karpenko Y.V., Omelyanchyk L.O., Panasenko T.V., Kuchmenko A.R. Chromatographic evaluation of the lipophilic properties of some derivated acridin-9(10h)-one . Methods and Objects of Chemical Analysis. 2018. № 13(3). Р. 115-120. Scopus
 13. Karpenko Y., Omelyanchik L., Panasenko T. Experimental and theoretical spectroscopic study of thione-thiol tautomerism of new hybrides 1,3,4-oxadiazole-2-thion with acridine-9(10h)-one. Chemistry and Chemical Technology. 2018. № 12(4). Р. 419-428. Scopus, Web of Science
 14. Karpenko Y.V., Omelyanchyk L.A. Studying the kinetics of liquid phase hydrazinolysis butyl 2-(2R-9-oxoacridine-10(9H)-yl)acetates. Journal of Chemistry and Technologies. 2018. № 26(1). Р. 31-39. Scopus
 15. Лашко Н.П., Дерев’янко Н.П., Дударєва Г.Ф. Binding of aromaforming krio- and thermotropic jelly of gelatin and starch Chemistry and chemical technology. 2017. Is. 11, № 4. P. 480-486. Scopus Murlykina M.V., Kornet M.N., Desenko S.M., Shishkina S.V., Shishkin O.V., Brazhko A.A., Musatov V.I., Van der Eycken E.V., Chebanov V.A. New tricks of well-known aminoazoles in isocyanide-based multicomponent reactions and antibacterial activity of the compounds synthesized . Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2017. Vol. 13. Р. 1050-1063. Scopus, Web of Science
 16. Омельянчик Л.О., Синяєва Н.П., Луганська О.В., Пряхіна В.М., Курченко Л.Г. Визначення легуючих елементів у сталях та сплавах атомно-адсорбційним методом з високоінтенсивним джерелом випромінювання неперервного спектру. Український хімічний журнал. 2016. №5-6. С. 28-33. Scopus
 17. Рыльский А.Ф., Домбровский К.О., Крупей К.С., Петруша Ю.Ю. Биологическая очистка ливневых сточных вод промышленного предприятия иммобилизованными микроорганизмами и гидробионтами . Химия и технология воды. 2016. Т. 28, № 4. С. 420-430. Scopus

Наукова робота студентів

В науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти. На кафедрі працюють студентські наукові гуртки (з наукових проблем, що вивчаються професорсько-викладацьким складом кафедр). В 2015-2019 навчальних роках студенти стали співавторами понад 285 публікацій. На факультеті функціонує Спілка молодих вчених, де проводяться дослідження за усіма напрямами наукової діяльності кафедр.

Під керівництвом науковців кафедри здійснюється підготовка наукових студентських конкурсних робіт, рівень яких високо оцінювався неодноразово на різноманітних Всеукраїнських та регіональних наукових заходах. Студенти кафедри хімії щорічно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з хімії, конкурсах наукових робіт, де гідно представляють честь Запорізького національного університету. Студенти спеціальності 102 «Хімія» (галузь знань – 10 «Природничі науки») в 2015-2019 рр. брали активну участь в конференції «Молода наука», яку проводило науково-студентське товариство біологічного факультету ЗНУ, щорічно приймають участь в науковій університетській конференції та конкурсі «Найкращій знавець хімії». Cлід відмітити з досягнень студентами кафедри хімії наступне: у лютому 2017 р. студентка 3 курсу Тетяна Тюріна стала переможницею щорічного Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (диплом за І місце в категорії «Медицина та охорона здоров’я»); магістр Теплова Яна отримала Грамоту за високі досягнення в студентській НДР протягом 2016-2017 рр. та з нагоди Дня науки (травень 2017 р.); у 2018 р. студент 2 курсу  Данило Маслов отримав Диплом переможця Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи»; магістр І курсу Алла Кучменко здобула ІІ місце за підсумками навчального курсу «Основи європейської проектної діяльності» в рамках Європейській програмі «Еразмус» за напрямом Ж. Моне «Європейська проектна культура» (EUOPROC) (2018 р.); студентка 4 курсу Євгенія Владова отримала Грамоту за високі досягнення в студентській НДР протягом 2017-2018 рр. та з нагоди Дня науки (2018 р.).

Студенти-хіміки мають багато можливостей для міжнародної академічної мобільності за різноманітними програмами та грантами (Електра, ЕРАЗМУС+ тощо) у країнах ЄС, США та ін. Зокрема Кириченко В., Борисенко Д. у 2014-2015 н.р. проходили навчання у Хіміко-Технологічному Університеті, м. Софія, Болгарія.

Важливим напрямком роботи є патронат науковців кафедри над обдарованою молоддю, в тому числі учнівською молоддю, що обумовило визначення кафедри базовою по організації та проведенні обласного туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (спільно з Запорізьким інститутом післядипломної педагогічної освіти), а також обласного конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН України, секція «Хімія». Результатом даної діяльності є більше десяти підготовлених робіт для участі у МАН, що зайняли значну кількість призових місць. Так, за 2015-2019 рр. роботи під керівництвом проф. Бражко О.А., доцента Панасенко Т.В., доцента Петруші Ю.Ю., доцента Корнет М.М. займали призові місця III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів.


13.03.2020 14:20