Стара версія
Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Факультети / Біологічний факультет / Наукова діяльність / Лабораторія клітинної та організменної біотехнології

Лабораторія клітинної та організменної біотехнології


Завідувач лабораторією (на громадській засаді)

Фролов Олександр Кирилович

Доктор медичних наук, професор

Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 62 (ІІІ корпус ЗНУ, кімната 102а,104,106,109а,б)

Контакти: 

тел.: (061) 228-76-12, (066) 845 53 49

е-mail: a_frolov@ukr.net

Провідний науковий співробітник (на громадській засаді)

Амінов Руслан Флузович

Кандидат біологічних наук, викладач

Адреса:

Контакти: 

тел.:

е-mail:

Науковий співробітник (на громадській засаді)

Литвиненко Раїса Олександрівна

Кандидат біологічних наук, старший викладач

Адреса:

Контакти: 

тел.:

е-mail:

Старший лаборант

Бутенко Вероніка Сергіївна

Адреса:

Контакти: 

тел.:

е-mail:

Навчально дослідна лабораторія відкрита в 2001 році за наказом ректора від 03.01.2001 році № 3 у складі НДЧ і керуєтся відповідними Положеннями. Відкритя лабораторії регламентоване наступними документами:

 1. Экспертным заключением 02-В №0302125243453 о соответствии проектной документации нормативным актам об охране труда выданным Государственным департаментом по надзору за охраной труда Запорожским экспертно-техническим центром госнадзорохрантруда от 26/06/2002 г.
 2. Експертним висновком управління державної пожежної охорони УМВС України у Запорізькій області, № 11/2/3722 від 05/06/2002 р.
 3. Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01 березня 2006 р., №1, виданим Жовтневою Державною районною санітарно-епідеміологічною станцією м. Запоріжжя.
 4. Актом введення в дію лабораторії клітинної та організменної біотехнології к. 104,106 корпус 3, від 05.11.2002 р. в м. Запоріжжя.
 5. Зміною № 1 ТУ У 05.0-02125243-002:2009 «П’явка медична», дата надання чиності 27.09.2016 р., перевірено Мінекономрозвитком України ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»,обліковий №04725958/004617/01.
 6. Положенням про навчально-науково-дослідну лабораторію клітинної та організменної біотехнології науково-дослідної частини Запорізького національного університету, затвердженим Ректором М. О. Фроловим від 09.09.2013р.

Структура і обладнання лабораторії

За період роботи лабораторії було придбане сучасне обладнання та матеріали за участю коштів держбюджетних та госпдоговірних тем, в тому числі: 2 мікроспектрофлуометри (МСФ-2, м. Пущино, РФ), 2 автоклави ВК-75 (РФ), рефрижераторна центрифуга (Німеччина), сухо жарові шафи (Україна), бактерицидне обладнання, система аерації води, приточно-витяжна вентиляція, обладнані 2 бокси для стерильних дослідів, інвентар для біотехнології медичної п’явки, червоного каліфорнійського хропака та нижчих ракоподібних та ін.

Відділи в лабораторії

 • Підготовничий стерилізаційний відділ к. 109, обладнання: сухо повітряні шафи, центрифуги, в тому числі рефрижераторна центрифуга (Німеччина).
 • Відділ біотехнології безхребетних: медична п’явка (МП) 3 види, червоний каліфорнійський хропак (ЧКХ), нижчі ракоподібні (дафнії), к. 104
  • Підвідділ 104а – науковий відділ, обладнання: комп’ютер, холодильник, морозильні камери, ємкості по 50 л для відстою води, тази циділки.
  • Підвідділ інкубації статевозрілих кільчеців; обладнання: повітряний насос.
  • Підвідділ молоді та маток МП, к. 104 в.
  • Підвідділ бокс для стерильної роботи к.104 г, обладнання: бактерицидні лампи, медичні шафи.
 • Культури клітин та експериментальної імунології, к. 109б,в,г., бокс для стерильної роботи, обладнання: термостат, холодильник, матеріали для серологічних дослідів.
 • Відділ тимчасового утримання лабораторних тварин (віварій), к. 106, обладнання: приточно-витяжна вентиляція, клітки з лабораторними щурами.
 • Люмінесцентний відділ, кімната 102а, обладнання: 2шт. МСФ-2.

Основний напрямок і завдання наукової діяльності лабораторії

Мета: «біотехнологія перспективних кольчеців, продуцентів БАР з визначенням їх імунотропної дії новітніми імуногенезними методами».

Основні наукові завдання лабораторії:

 • біотехнологія перспективних кільчеців, продуцентів біологічно активних речовин (БАР) – трьох видів медичної п’явки (МП): Hirudo verbena, Carena, 1820 (МП аптечна), H. Medicinalis, Linnaeus, 1758 (МП українська/медична), H. orientalis, S. Utevsky et Trontelj, 2005 (МП східна) та Eisenia fetida, Savingy 1826 (червоний каліфорнійський хропак - ЧКХ) (фото);
 • культура імунокомпетентних клітин;
 • розробка імуногенезних методів лабораторної імунології із залученням досягнень клітинної інженерії (моноклональних антитіл);
 • вивчення імунотропного та бактеріотропного впливу ендогенних БАР МП в умовах клінічної ГТ та в експериментах in vitro;
 • вивчення впливу БАР МП у тваринництві (на малу та велику рогату худобу);
 • вивчення впливу екзогенних та ендогенних БАР МП та ЧКХ на екоценозні організми: сапрофітні та умовно патогенні мікроорганізми, нижчих грибів, найпростіших, нижчих ракоподібних, окремих видів комах;
 • фауністичні дослідження динаміки чисельності популяцій МП у природничих водоймах;
 • вивчення впливу БАР кольчаців на імунну систему лабораторних щурів та їх потомства.
 • створення технічних, інформаційних систем екологічного моніторингу для виявлення екопаталогій у людини і тварин, що викликанні впливом важких металів в оточуючому середовищі та створення речовин з заданими якостями, що здібне корегувати конкретні досліджуванні екопатології у людини і тварин.
 • створення наукової бази для виконання дослідницьких робіт викладачами, аспірантами та студентами.
 • надання навчальної бази для проведення учбових завдань з цитології, гістології, імунології та біотехнології для проведення студентами наукової роботи.
 • проведення постійної інвестиційної діяльності лабораторії.
 • проведення профорієнтаційної роботи для учнів шкіл Запоріжжя та області.

Наукові досягнення

1. Розроблено 4 імуногенезних методи лабораторної та експериментальної імунології, які тестують основні стадії імуногенезу за кількістю активованих лімфоцитів:

 • цитогенетичний;
 • цитоморфометричний;
 • авідний розеточний;
 • люмінесцентний

Методи впровадження в наукові розробки імунологів ЗМАПО, Київського національного університету, Харківського науково-дослідного інституту мікробіології та імунології, захищені патентами та захистом дисертаційних робіт Шепитяк Є. Г., ЗМАПО 1993, Новосад Н. В., ЗНУ, 1998, Копійка В. В., ЗНУ, 2004, Федотов Є. Р., ЗНУ, 2005, наук. керівник

проф. О.К.Фролов.

2. Розроблена концепція про первинну роль морфогенетичної функцій імунної системи за контролем та регуляцією гістогенезу тканин згідно генотипу організму в супереч протиінфекційної та протионкогенної, які вирішуються разом з першою.

3. Виявлена гомеостатична імунотропна дія гірудотерапії, зокрема - корекція хелперно-супресорної дії БАР МП, що може застосовуватися:

 • в медицині - для лікування запалень, профілактики та лікування алергій та аутоалергій (захист дисертації к.б.н. Р.А. Литвиненко, наук. керівник проф. О. К. Фролов)

4. Виявлено здатність БАР МП індукувати локальний апоптоз (планову смерть клітини), яка лежить в основі протизапальної їх дії (перспективи застосування: лікування пухлин, автоімунних захворювань).

5. На основі екосистеми «медична п’явка­ –  людина» визначена модель реакція трансплантат проти хазяїна (РТПХ), де в якості хазяїна є медична п’явка, а в якості трансплантата - високо імунна кров людини. РТПХ проявляється у вигляді появи поперечних поясків, відригування крові та, в подальшому, її загибелі. Встановлений механізм РТПХ: імунні фактори крові людини атакують тканини медичної п’явки. Прикладні аспекти – регуляція, реакція відторження трансплантату у людини при трансплантаціях клітин і органів в лікувальних цілях.

6. Встановлений потужний морфогенетичний ефект БАР у вагітних самок щурів та їх потомства в межах норми реакції генотипу, опосередкований через стимуляцію імунної системи, яка проявлялась підвищенням маси тіла та органів, ефективності запліднення, кількості потомства. Захист дис. Амінова Р. Ф., наук. керівник проф.. О. К. Фролов.

Застосування:

 • в медицині – для лікування патологій вагітності;
 • в ветеринарії та тваринництві – для підвищення продуктивності та плодовитості та економічної ефективності (фото, захист дисертації к.б.н. Р. Ф. Амінов).

7.Удосконалена баночна біотехнологія МП та ЧКХ, які захищені патентом на корисну модель.

8. Розроблений метод отримання водно сольового екстракту БАР МП та ЧКХ, який може застосовуватись у якості джерела ендогенних БАР для до клінічних розробок фармацевтичних препаратів.

9. Визначена бактеріостатична дія ендогенних та екзогенних БАР МП для сапрофітної та умовно патогенної мікрофлори, які можуть бути застосовані для розробки бактеріостатичних препаратів.

10. На базі лабораторії удосконалено інтенсивна та екстенсивна засоби біотехнології грибів (гливи, шампіньйони).

11. На базі лабораторії виконується наукова тема другої половини дня «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням їх імунотропної дії їх біологічно-активних речовин» № держ. Реєстрації 0117U000704. З 01.01.2017 по 31.12.2020 р., а також наукова співдружність з Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького згідно договору 29/48-19/2008. З 06 липня до 31.12.2021 р.

12. Здійснюється наукове співробітництво з вищими організаціями та підприємствами: Запорізькою державною академією післядипломної освіти, Одеським національним медичним університетом, Харківським національним університетом, Харківським науково-дослідним інститутом мікробіології та імунології, Київським національним університетом «Інститутом Біології».

13. Наукові досягнення опубліковані: 2 монографії, статті в фахових, вітчизняних та міжнародних виданнях (більше 600), в тому числі в тих, що входять до міжнародних науко метричних баз даних (SCOPUS - 8, WoS - 3, Tomson -2, IndexCopernicus - 16).

Наукові розробки захищено патентами на авторські свідоцтва та на корисну модель – 17, з них – на 2 патента продані ліцензії.

Інвестиційна та госпдоговірна діяльність

Наукові робітники лабораторії щорічно приймають участь в конкурсах інвестиційних проектів на отримання грантів та фінансування за рахунок держ. бюджету.

На базі лабораторії виконано 6 держбюджетних тем та 9 госпдоговірних тем, продано 2 ліцензії на користування патентом: № 68768, Україна, № 132874, Україна.

Складений проект для держадміністрації Запорізької області по підвищенню товарної продуктивності та економічної ефективності у тваринництві «Гірудотерапія в тваринництві».

Проводиться робота по залученню підприємців фермерських господарств для складання госпдоговорів на застосування гірудовпливу в птахівництві та тваринництві.

Навчальна робота

 1. На базі лабораторії проводяться лабораторні заняття з дисциплін: цитологія, гістологія, імунологія, біотехнологія та з спецкурсів спеціалізації «Імунологія та Біохімія».
 2. В лабораторії студенти проходять виробничі та наукові практики, за результатом яких виконуються: курсові, бакалаврські та магістерські.
 3. Регулярно проводиться профорієнтаційна робота з відвідуванням лабораторії школярами та вчителями міста Запоріжжя та області.
 4. На базі лабораторії школярами виконуються роботи в плані МАН.
 5. Функціонує студентська наукова проблемна група.

 

Громадська робота

Зав. лаб проф. Фролов є членом:

Спеціалізованої вченої ради при Харківському національному університеті ім.. В.Н. Каразіна за спеціальностями: 14.03.08 – імунологія та алергологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Спеціалізованої вченої ради при Інституті мікробіології та імунології ім. Мечнікова НАМН України за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія, 14.03.08 – імунологія та алергологія.

Експертної ради МОН, Секція 15

Редколегії збірника наукових праць «Вісник ЗНУ», збірник «Біоіндикація та екологія».

Виступи на телебаченні «Алекс».


03.06.2020 15:18