Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Факультети / Факультет іноземної філології / Наукова діяльність / Спеціалізована вчена рада Д 17.051.02 – германські мови

Спеціалізована вчена рада Д 17.051.02 – германські мови


Наказом ДАК України від «7» травня 2019 р. № 612 спеціалізованій ученій раді надано право на період до «31» грудня 2020 р. приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностю 10.02.04 – германські мови.

Голова спеціалізованої вченої ради - доктор філологічних наук, професор Зацний Юрій Антонович (спеціальність 10.02.04),

Заступник голови спеціалізованої вченої ради - доктор філологічних наук, професор Приходько Ганна Іллівна (спеціальність 10.02.04),

Учений секретар спеціалізованої вченої ради - кандидат філологічних наук, професор Клименко Ольга Леонідівна (спеціальність 10.02.04).

Члени спеціалізованої вченої ради:

 1. Галуцьких Ірина Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;
 2. Домброван Тетяна Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 10.02.04;
 3. Єнікєєва Санія Маратівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;
 4. Іваненко Світлана Мар’янівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 10.02.04;
 5. Козлова Тетяна Олегівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;
 6. Ніколова Олександра Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;
 7. Павленко Ірина Яківна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;
 8. Піхтовнікова Лідія Сергіївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 10.02.04;
 9. Приходько Анатолій Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 10.02.04;
 10. Тараненко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 10.02.04;
 11. Торкут Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, начальник міжуніверситетського навчально-наукового шекспірівського центру, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;
 12. Християнінова Раїса Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04.

З 21 грудня 2015 р до 21 грудня 2018 р. спеціалізована вчена рада проводила захисти дисертацій за спеціальностями 10.02.01 – українська мова та 10.02.04 – германські мови. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 36 засідань, на яких відбувся захист 72 кандидатських дисертацій: зі спеціальності 10.02.04 «германські мови» – 61 дисертація, з них 25 дисертацій захистили випускники аспірантури та здобувачі ЗНУ і отримали дипломи кандидатів наук з них, з них 7 – працюють в ЗНУ. У дисертаційних працях об’єктом дослідження були: 45 – англійська, 16 - німецька мови, що пояснюється загальною спрямованістю нинішньої лінгвістики на поглиблене вивчення особливостей спілкування за допомогою нових комунікативних каналів.

Усі розглянуті спецрадою дисертації – самостійні, завершені, методологічно й теоретично обґрунтовані, здебільшого комплексні дослідження, які розв’язують актуальні проблеми сучасного мовознавства. У більшості наукових робіт застосовано нові підходи до вивчення сучасної германістики.

Наукова новизна досліджень безсумнівна, оскільки в кожному з них уперше виконано інтегрований лінгвокогнітивний, лінгвопрагматичний, лінгвокомунікативний чи лінгвосинергетичний аналіз, і вони можуть слугувати основою для подальшої наукової розробки тієї чи тієї проблематики. У кандидатських дисертаціях чітко виявлена антропоцентрична спрямованість сучасної лінгвістики: визначено прагматичні функції та когнітивно-комунікативні особливості різних типів дискурсу. Розглянуто мовленнєві стратегії з урахуванням їх прагматичного ефекту та дискурсивного потенціалу.

В усіх наукових працях, захищених у спецраді К 17. 051. 02 упродовж 2016-2018 років, представлено глибокий лінгвопрагматичний, лінгвокогнітивний, лінгвокомунікативний, лінгвосинетрегичний чи типологічний аналіз особливостей тих чи тих мовних явищ. Обґрунтованість та достовірність викладених у дисертаціях положень і висновків забезпечено детальним опрацюванням вітчизняних і закордонних наукових публікацій та застосуванням комплексу релевантних методів аналізу.

За матеріалами дисертацій готується кілька монографій та словників. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес при читанні фундаментальних та дисциплін за вибором студентів, активно використовуються в лінгводидактиці та розробленні держбюджетних тем.


22.10.2019 16:22