Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Наукова діяльність кафедри ведеться в рамках декількох загальнодержавних наукових тем: «Методичні інновації в мовній полікультурній освіті», «Сучасна мовна і літературна освіта в полікультурному євроконтексті», «Сучасні освітні технології в методичної підготовки студентів-філологів до міжкультурної комунікації» та міжкафедральних наукових тем факультету іноземної філології Запорізького національного університету: «Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць», «Розвиток словникового складу германських та романських мов та проблеми перекладу». На кафедрі відкрита аспірантура з 3 спеціальностей: «Германські мови», «Література зарубіжних країн», «Методика викладання зарубіжних мов», працює спеціалізована вчена рада К 17.051.02. Кафедра щорічно проводить 2 наукові конференції «Синергетика у філологічних дослідженнях» та «Різдвяні студентські наукові читання», члени кафедри входять до складу оргкомітету міжнародної конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті» та до складу редакційної ради, колегії фахового наукового збірника «Нова філологія» та «Вісник Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки», що друкуються у ЗНУ.

Представники кафедри постійно вдосконалюють та підвищують рівень своєї підготовки. За останні десятиріччя на кафедрі було захищено 5 докторських дисертацій (В.І. Скибіна, Н.М. Торкут, Т.А. Пахомова, Г.І. Приходько, С.М. Єнікєєва), чимало кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри є членами українських та міжнародних асоціацій, редколегії фахових наукових журналів як Україні так і зарубіжжя, спеціалізованих вчених рад України. Увесь професорсько-викладацький склад кафедри бере участь в роботі семінарів-тренінгів Україні, міжнародних конференцій, мають публікації у вітчизняних та іноземних виданнях, тісно співпрацюють зі студентами та друкують спільні наукові праці. Студенти, аспіранти, що випускає кафедра, отримують дипломи на Всеукраїнським конкурсі наукових робіт, стипендії Міністерства Освіти, грамоти за найкращі доповіді на конференціях. Здобутком кафедри є також участь у чисельних міжнародних проектах.

Важливим досягненням кафедри є те, що вона започатковує нові, окремі підрозділи факультету та університету в цілому. Так, на базі кафедри було створено кафедру теорії та практики перекладу, що згодом започатковує нову спеціалізацію на факультеті – «Переклад», засновано відділення менеджменту, яке на сьогодні є окремим факультетом, відкрита спеціальність «Мова і література (англійська)» у Центрі післядипломної освіти, сформовано «Центр вивчення іноземних мов», що є найстарішим центром такого роду у місті. Зараз цей центр існує як окремий підрозділ університету.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри

 • д.ф.н., проф. С.М.Єнікєєва – «Інноваційні процеси в сучасній англійській мові»,
 • д.п.н., проф. Т.О.Пахомова – «Теорія та методика навчання (германські мови)»,
 • д.ф.н., проф. Г.І.Приходько – «Когнітивно-дискурсивний потенціал мовних одиниць» та «Роль оцінки у формуванні мовної картини світу»,
 • к.ф.н., доц. К.М.Василина – «Особливості розвитку англійської літератури доби Ренесансу і Барокко»,
 • к.ф.н., доц. І.М.Шама – «Жанрово-стилістичні проблеми перекладу і символіка художнього тексту в оригіналі і перекладі»,
 • к.ф.н., доц. Т.О.Козлова – «Проблеми коеволюції мови та культури»,
 • к.ф.н., доц. Ю.І.Голуб – «Мова та лінгвокультурна комунікація»,
 • к.п.н., доц. Н.О.Надточій – «Мотиваційна сфера особистості студентів та педагогічні умови її формування»,
 • к.ф.н., доц. І.А.Галуцьких – «Питання мовної еволюції: порівняльно-типологічні дослідження мов, когнітивної поетики, когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту, семіотики»,
 • к.ф.н, доц. О.І.Лужаниця – «Соціолінгвістичні, етнокультурні та лексикографічні питання діалектології та розвитку словникового складу мови, практична та теоретична фонетика англійської мови»,
 • к.ф.н, доц. М.В. Залужна – «Лінгвістика тексту, прагматика мовних одиниць»,
 • к.ф.н., доц. О.В.Шевчук – «Актуальні проблеми когнітивної граматики»,
 • к.ф.н., ст .викл. Е.О. Веремчук – «Семантичні трансформації одиниць лексикону сучасної англійської мови», «Словотвірні механізми виникнення неологізмів з точки зору когнітивістики», «Лінгвокогнітивні дослідження одиниць мовної картини світу»,
 • ст. викл. В. М.Ємельянова – «Профорієнтаційна робота як засіб формування пізнавальної та професійної мотивації студента».

 • 27.06.2017 11:18